Szépirodalom

 • Örkény István műveinek általam válogatott gyűjteménye. Különleges hangulatú, elgondolkoztató művek. Az alábbi novellák sora folyamatosan bövűl: az épp aktuális kedvencem kerül begépelésre.
 • Magyar költôk közül Radnóti Miklós művészete és tragikus élete fogott meg legjobban. Itt találhatod meg verseit.
 • Könyvajánló: kedvenc könyveim gyűjteménye, amelyeket olvasásra ajánlok mindenkinek.

  Örkény István műveinek válogatott gyűjteménye

 • Egy ismeretlen Petôfi-vers
 • November
 • Kivégzési szabályzat
 • Noteszlapok az USÁ-ból
 • 1. Az elsô találkozás
 • 2. Amerikai magyar közmondások
 • 3. Sok az erôszak
 • 4. Hirdetés a New York-i autóbuszon
 • 5. Magyar kutya, okos kutya
 • 6. Statisztikák
 • 7. Mindent szabad
 • 8. New York magyar negyedében
 • 9. Hát ez mi lehet?
 • 10. A bôség asztalánál
 • 11. A szabadság hazája
 • Francia szemmel
 • Jellempróba

 • Egy ismeretlen Petôfi-vers
  A Bakony szálló a világ legrondább szállója. Ámde a bejáratán domborűvű emlékmű hirdeti, hogy Petôfi is megszállt ugyanitt. Ettôl ellágyulok, a mocskos falakon, a cellaszerű szobákon, a pince formájú folyosókon átleng valami varázs. A szobaasszony azonban elárulja, hogy Petôfi egykori szállását rég lebontották. Csak egy terméskô fal marad meg az eredeti épületbôl. A varázs elszáll. Ágyam kemény, és nyikorog, ágyneműm nyirkos, az ablak alatti benzinkút mellôl percenként indulnak motorbiciklik, benzinbűzzel és pokolzsivajjal töltik meg szobámat. étteremben zene szól, az utcán részegek ütköznek, összetegezôdnek megharagusznak, kibékülnek és énekelnek. "Anyám, te nem szeretsz - panaszolja az egyik -,miért nem szereted a te szerencsétlen fiadat?"
  Hajnalig virrasztok. E nap hajnalától kezdve egy bizonyos helyen, melynek hollétét csak derítsék ki az irodalomtörténészek, a következô vers olvasható:
  Bemegyek a "Bakonyba"
  És kiköpök,
  Ilyen piszok helyre többé
  Nem jövök

  November
  Ködös volt a reggel, lassú forgalom. A villamos pont az orra elôtt ment el. Kordován Kordova, a Royal étterem negyvennyolc éves zöldségbevásárlója rosszkedvűen állt a megállóban. Egyszer csak megelégelte az álldogálást, bal keze öregujját a jobbjával marokra fogta, s egy erélyes mozdulattal leszakította.
  Két ujja közé fogva megszemlélte ujját, aztán elôvette zsebkendôjét, rendesen becsomagolta, s a kabát alá nyúlva, elhelyezte nadrágja farzsebében. Körülnézett. A villamos még nem jött, de ô csak megvonta a vállát. Ilyen apróságon nem szabad fennakadni.


  Kivégzési szabályzat

  1

  A kötél általi halálbüntetést a honvéd büntetô intézet falain belül vagy valamilyen más zárt helyen, az agyonlövetés által való halálbüntetést pedig erre alkalmas, hivatalnok szeme elôl lehetôleg elzárt helyen, minden fölösleges feltűnés kerülésével rendszerint korán reggel kell végrehajtani.

  2

  Halálos ítélet végrehajtásánál mindig egy m. kir. ôrnagy, ennek hiányában pedig egy rangban idôsebb százados a parancsnok.
  Födözetül négy gyalogszakasz vonul ki végrehajtani.

  3

  A "zárósorba", vagyis az elitéltnek közvetlen ôrizetére egy altisztet, öt tisztest és tizenöt rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. Ezek már elôbb a büntetô intézet kijáratához meennek, és ott négyszög formájában megalkotják a zárósort, melynek minden oldala öt emberbôl áll.
  A foglár az ôrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet. A zárósorba a pap is belép, az ôrség azonban visszamarad.
  A menet lassú ütemben halad a vesztôhelyre, és senkinek sem tiszteleg.
  A végrehajtás parancsnoka a vesztôhely közelébe érkezve ezt vezényli:
  - Vigyázz! Végrehajtó négyszög, indulj!
  A végrehajtó négyszög megalakulása után a tisztek annak belsejébe lépnek. A zárósor kintílik, az ítélô hadbíróság kiküldött hadbírája, a m. kir. honvédügyésznek és a jegyzôkönyvvezetônek jelenlétében, még egyszer felolvassa az ítéletet, s az ítélet végrehajthatóságát megállapítja, mire a végrehajtáshoz lehet fogni.

  4

  Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre, akkor erre már elôzetesen négy embert kell kirendelni, kik egy tiszt jelenlétében megtöltik fegyverüket. Az elítéltnek le kell térdelnie, és valamelyik bajtársa, kit a jelenlevôk közül szabadon választhat, beköti szemét. Ugyanakkor a végrehajtás parancsnoka kardjával a négyszög hátsó oldala felé jelt ad, mire az annyira, amennyire szükséges, csendben szétnyílik.
  A négy kirendelt ember elôlép, fegyverét zajtalanul "kész" helyzetbe teszi, és halkan közel lép az elítélthez, amint ez az elítét megérintése nélkül lehetséges.
  A végrehajtás parancsnoka akként áll oldlvást, hogy ezek az emberek láthassák, majd magasra emeli kardját, mire a középsô két ember az elítélt fejére, a másik kettô pedig a mellére céloz, és a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott "Tűz!" vezényszavára egyszerre lô.
  Ha a kivégzett még életjelet ad, még egy vagy még annyi lövést kell tenni, amennyi szüksséges.

  5

  Akár kötél által, akár agyonlövetéssel történt a kivégzés, annak végrehajtása után a kirendelt orvos megállapítja a halál beálltát. Ezután a lelkész rövid beszédet és a kivégzettért rövid imát mond, melyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényli:
  -Imához!
  Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást.


  Noteszlapok az USÁ-ból
  1. Az elsô találkozás

  Az utcán hozzám lép egy fiatalember. Kezében egy fehér kartonlap, fönt gépelt szöveg, alatta egy csomó aláírás.
  -Tud róla, kérem, hogy Mervin Mandel, akit sikkasztás miatt bűnôsnek mondott ki az esküdtszék, évi 12000 dollár nyugdíjat fog kapni?
  -Kicsoda Mervin Mandel?
  -Ennek az államnak a kormányzója. Most persze lemondott, de a nyugdíját a börtönben is kézbesítik neki. Helyesli ezt?
  -Nem.
  -Hajlanó tiltakozni?
  -Hajlandó vagyok.
  -Akkor írja alá ezt az ívet.
  -Nem baj, hogy külföldi vagyok?
  -Sôt. Irja az anyanyelvén.
  Odaírom, magyarul: "Magyar vagyok. Tíltakozom a bebörtönzött Mandel kormányzó nyugdíjának folyósítása ellen."Az ifjú megköszöni, én emelt fôvel megyek tovább. Csak tegnap érkeztünk, és már beleszóltam az Egyesült Államok belügyeibe.


  2. Amerikai magyar közmondások

  1

  Ha egy magyar utolsó lép be a forgóajtón, biztos, hogy elsônek lép ki belôle.

  2

  Akinek van egy magyar barátja, annak már nem kell ellenségrôl gondoskodnia.


  3. Sok az erôszak

  Barbara Reid színművésznôt, aki a Macskajáték Egérkéjét játsza Minneapolisban, a színházból hazament a sötét parkban megtámadta egy férfi, valamilyen kemény tárggyal fejbe verte, aztán elvette a retiküljét.
  Kérdés: Mit lehet ez ellen csinálni?
  Válasz: Nem lenne szabad elárulnunk a gyermekeinknek, hogy kemény tárggyal embert megütni is lehet.


  4. Hírdetés a New York-i autóbuszon

  "Carter elnnök köszöni önnek, hogy autóbuszra szállt, és ezzel is elôsegítette az energiával való takarékoskodást."
  Okos beszéd. Büszkén kihúzom magam. Az imént még azt hittem, csak közlekedem: most már tudom, hogy szívességet teszem az Egyesült Államok elnökének.


  5. Magyar kutya, okos kutya

  Házigazdánknak három pulija van.
  Nagy a meleg, de ha elmegy hazulról - szintén az energiatakarékosság érdekében -, ki szokta kapcsolni a légkondicionáló berendezést.
  Mire hazaérünk, a három puli ott ül, és ugatja a kapcsolót.
  Mi, magyarok - emberek, kutyák -, ilyen tanulékonyak vagyunk.


  6. Statisztikák

  1000 jómódú családból származó gyermek közül felnôtt korában is jómódban él 386.
  1000 szegény családból származó gyermek közül felnôtt korában jómódban él 4.
  A Carnegie-bizottság becslése szerint egy fiú vagy lány iskoláztatási költsége az egyetemi végzettségig 35000 dollárra tehetô.(Kivéve, aki ösztöndíjat kap.)
  Ugyanennek a bizottságnak a felmérése szerint egy átlagos 16 éves kamasz 12000-15000 órát ült a televízió előtt, több időt tehát, mint amennyit az iskolában vagy szülei társaságában eltöltött.


  7. Mindent szabad

  A Plaza nevű luxusszálloda bejáratától balra, a járda kellős közepén negyven év körüli, jól fésült, elég jól öltözött asszony foglal helyet, törökülésben. Egy jókora, villámzáras koffert tesz maga mellé, melyből lassan és méltóságteljesen előhömpölyög egy óriáskígyó. A kígyó jó magaviseletű, testének hossza öt-hat méterre tehető, ide oda tekereg a járdán, nem akadályozza a járókelőketmozgásukban. Rá se hederít senki.
  Csak én állok meg, kartéziánus, rendszert kereső, logikára beiskolázott európai szemmel. Tűnődöm:koldul? Nem koldul? Átlépem a kígyót, és egy tízcentest nyújtok az asszony felé. Elhárítja a pénzt.
  -Otthon úgy unatkozik szegény - magyarázza.- Itt legalább van egy kis forgalom.


  Francia szemmel
  - Bocsánat, hogy így,ismeretlenül, átszólok az asztalon, és megzavarom a beszélgetésüket... önök, ugyebár, törökök?
  - Nem, kérem. Mi magyarok vagyunk.
  - Magyarok? Nahát, milyen a véletlen! Nekem is van egy magyar ismerôsöm, akivel éppen ebben a bisztróban idônkint lejátszok egy parti sakkot... De talán ismerik is! A neve Jan Szlavomir Sztrhács.
  - Sajnos, nem ismerjük. De a neve után ítélve nem is magyar.
  - Hát melyik országban laknak a magyarok?
  - Magyarországon.
  - Aminek fôvárosa Bukarest?
  - Nem, nem. Magyarországáfôvárosa Budapest.
  - Hát persze! és elnézést kérek a zavarásért. Most már mindent értek.

  Jellempróba
  A kerekes kútnál szálltam ki a autóból, mert onnan már csak száz lépés volt a gyárkapu. A gyárat hegyek vették körül, a hegyeken szôlôk, erdôk, írtások; az írtásokon magas feszültségû távvezeték.
  Vidéken a gyárat is kutya ôrzi, mint a krumpliföldeket. Láttomra azonnal dühbe gurult a kutya, habzó szájjal,kivicsorgó fogakkal, vonítva rohant ki a kapus fülkéjébôl. Félúton megállt, és fejét félrebillentve, kiszemelte azt a helyet, ahol majd belém harap.
  Engem puli már megharapott, méghozzá barátom pulija, tiszta faj. megálltam, és mérlegeltem, vajon harap egy idegen puli, egy ilyen korcs, keverék fajzat, melynek csak kisebbik fele puli: a nagyobbik vérszomj, sértôdöttség, álnokság és üldözési vágy. Néztem a pulit, s meghátráltam. Visszaültem az autóba. Amikor kiszálltam, jött a puli. Farkcsóválva jött, roggyant térdekkel. Rajongva nézett rám. Látta, hogy autóm van: fölnyújtotta fejét, hogy vakarjam meg.
  Megvakartam a fülét.
  - Korrupt féreg - gondoltam magamban.
  - Korrupt féreg - gondolta a puli.

  Utoljára modósítva 1998.II.12.
  ©1996, Gazdag Gábor, rich@sch.bme.hu