NIIF logo

Koltay Tibor - Szaniszló István

Kapcsolattartás e-mail útján az Interneten

Budapest, 1996. május

NIIF Információs Füzetek I. 7.

© Koltay Tibor (Tibor@kpko.gau.hu)

© Szaniszló István (steve@sch.bme.hu)

Sorozatszerkesztôk:

Drótos László (kondrot@gold.uni-miskolc.hu)

Kokas Károly (kokas@bibl.u-szeged.hu)

Lektor:

Füleki Sándor (alx@sch.bme.hu)

ISBN 963 02 9946 1

ISSN 1219-5472

Kiadja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda

NIIFKI vezetôje: Nagy Miklós

A kiadásban közremûködött: Kornétás Kiadó

ügyvezetô igazgató: Pusztay Sándor

Mûszaki szerkesztô: Gáspár Imre

Nyomta: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft, Komárom

Felelôs vezetô: Kovács Jánosné ügyvezetô igazgató

Tartalom

Bevezetô

A papíralapú levelezés, a telefonbeszélgetések és konferenciák mellett egyre többen élnek az elektronikus levelezés (elektronikus posta, e-mail) adta lehetôségekkel. E- mailre épülnek a szakmai és hobby-kommunikációban egyaránt egyre fontosabb szerepet játszó elektronikus vitafórumok is. Ha csupán elektronikus levelezéshez férünk hozzá, akkor is igénybe vehetjük a hálózatok szinte minden szolgáltatását.

Mire jó az elektronikus levelezés (e-mail)?

A hagyományos levelek útján vagy telefonon történô kapcsolattartással szemben az elektronikus levelezésnek több elônye van. Lényegesen gyorsabb, mint a hagyományos posta és kényelmesebb, mint a telefon, mivel nem szükséges, hogy mindkét fél egyidejûleg rajta legyen a hálózaton. Ezért is nevezik az e-mailt postafióknak.

A különféle számítógép-hálózatok legegyszerûbb, de egyúttal leguniverzálisabb és legtöbbet használt szolgáltatása éppen az elektronikus levelezés. Egy hálózat gyakorlatilag bármely pontjáról (végállomásáról) küldhetünk elektronikus levelet bármely másik hálózat tetszés szerinti pontjára. Elektronikus levelek útján igen sok, a hálózatokon elérhetô, nem-levelezés jellegû szolgáltatást is használhatunk. Így például áthozhatunk távoli gépekrôl fájlokat (FTP-mail), lekérdezhetünk Archie és WAIS szervereket. A GopherMail program Gopher menük, dokumentumok elektronikus levélben való lekérdezésére, elküldésére szolgál. Lehetôség van arra is, hogy WWW anyagokat kapjunk meg levélben. Mindezekre persze csak akkor van szükségünk, ha az e-mailen kívül nem áll rendelkezésünkre más hálózati szolgáltatás.

Az elektronikus levelezésnek természetesen vannak hátulütôi is. Ezek közül a legfontosabb az, hogy az elektronikus levelezô rendszerekben egyelôre probléma még a levelek hitelességének vagy a "kézbesítés" tényének ellenôrizhetôsége. "Hátrány" az is; hogy a hálózaton való kommunikálás "szenvedéllyé" fajulhat, s több idôt és szellemi energiát fogyaszt el, mint amennyi "hasznot" hoz.

A levelezô rendszerekrôl általában

Melyik levelezô rendszert használjam? Erre a kérdésre csak a helyi sajátságok függvényében kaphatunk választ. A legfontosabb tanács tehát, amelyet ebben az ügyben adhatunk, hogy keressék meg a helyi rendszeradminisztrátorokat és tôlük kérdezzék meg, az adott munkahelyen milyen levelezô rendszer áll rendelkezésre. Használhatjuk az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program által nyújtott (az IIF keretrendszerébe és a TRILLA programba integrált) ELLA levelezô rendszert is. Igen sokan helyi hálózaton keresztül csatlakoznak egy-egy nagyobb számítógéphez. Ebben az esetben például a Novell LAN-ok használóinak rendelkezésére áll a Pegasus Mail (PMAIL) levelezô rendszer.

Bármilyen levelezô rendszert használjunk is, a következô fontosabb funkciók közül választhatunk:

levelek szerkesztése,
levelek küldése,
a levelek olvasása,
a levelek törlése
- olvasás nélkül,
- olvasás után,
a levelek megôrzése sajátpostafiókunkban,
a levelek kinyomtatása,
a levelek továbbítása más címre(forward),
automatikus válaszfunkció (reply).

A levelezô rendszerek számítógépünk levelezési funkciójának bekapcsolásakor (néha már azt megelôzôen is) tájékoztatnak arról, hogy érkezett-e új levelünk, illetve van-e postaládánkban elolvasatlan levél. Az eleve érdektelennek látszó leveleket törölhetjük, de leggyakrabban csak elolvasásuk után döntünk sorsukról.

Ha a beérkezett levél megítélésünk szerint mások érdeklôdésére is számot tarthat, továbbíthatjuk azt egy vagy több címre. Ezt tehetjük a levél változatlanul hagyásával, vagy részleges átszerkesztésével. Az elôbbihez csak a továbbítási címet kell megadnunk.

Igen hasznos a reply funkció, amelynek segítségével nem kell válaszunkban a megválaszolandó levél feladójának címét beírnunk, mivel a választ automatikusan ô kapja. Az eredeti üzenet (ha azt a levélbe kívánjuk foglalni) általában a sor elején álló ">" jelek kíséretében jut el a címzetthez.

Levelezési etikett

A papíralapú levelezésnek közismertek a szabályai. Ezeket lényegében az elektronikus levelezés során is be kell tartanunk, még akkor is, ha elmondható, hogy az elektronikus levelezés sokkal kevésbé formális, mint a hagyományos, tehát a konvenciókhoz kevésbé kötelezô ragaszkodnunk, például magyar nyelven gyakoribb a tegezôdés. Mindazonáltal kinek-kinek magának kell megítélnie, hogy milyen mértékben él ezzel a szabadsággal.

- Mivel a levelezés lényeges kérdése a gyorsaság, ne várakoztassuk sokáig partnerünket, legalább egy sort küldjünk neki, miért nem válaszolunk.

- Mindig (és lehetôleg a leginformatívabb módon) töltsük ki a Subject (tárgy) rovatot.

- Már említettük, hogy az automatikus válaszfunkció segítségével idézhetjük levelezôpartnerünk levelét. éljünk ezzel a lehetôséggel, ha lényeges kérdésekre válaszolunk és elképzelhetô, hogy levelezôpartnerünk már nem emlékszik a témára.

- Ugyanakkor pazarlás ilyenkor az egész (hosszú) üzenetet megismételnünk. Inkább töröljünk belôle és csak a reagálásunkat kiváltó sorokat hagyjuk meg a ">" jelek után, amelyet a legtöbb program alkalmaz.

- Sok levelezôprogram lehetôvé teszi aláírás-állomány automatikus hozzáfûzését leveleinkhez. Ezeket lehetôleg kisebb terjedelmûre komponáljuk meg. Szükségtelen hosszú idézetekkel, ASCII-rajzokkal nehézkessé (a címzett számára esetenként bosszantóvá) tennünk leveleinket.

- A félreértések elkerülése végett jelezzük, ha tudatosan vagyunk indulatosak, provokálóak. Ezt tehetjük a "Flame!" szóval, vagy az érzelmeket kifejezô emoticonok használatával.

Néhány példa:

:-) Normál mosoly, gúnyos vagy vicces kijelentés esetére. Jelentése: "ez nem komoly!".

;-) Kacsintó mosoly kacér vagy gúnyos megjegyzéshez.

:-( Rosszalló mosoly.

Ezek szótára, a Smiley Dictionary több helyrôl is letölthetô a hálózaton.

- A csupa nagybetûs szöveget sokan KIABÁLÁSNAK (screaming) érzik és nehezebben is olvasható mint a kisbetûs vagy a vegyes (kisbetûket és nagybetûket egyaránt használó) szöveg.

- Lehetôleg csak ASCII formátumú leveleket küldjünk. A 64 kbyte-os terjedelemnél hosszabb leveleket több részre tagolva küldjük! Ne írjunk 65-70 karakternél többet egy sorba! Ne írjunk soremelés nélküli, lezáratlan sorokat, mert ezeket sok rendszer nem tudja kezelni!

Az elektronikus levelezés kellékei

Mire van szüksége, ha az Interneten szeretne levelezni? Elôször is egy belépési lehetôségre (account-ra), egy olyan gépre, aminek közvetlen kapcsolata van az Internettel. Ezek általában többfelhasználós gépek, amik "kvázi egyszerre" több programot is képesek futtatni.

Az ilyen gépek operációs rendszerei például a UNIX, VM/CMS, VMS, stb. Határeset a Netware. A Novell Netware szerverek általában csak háttértároló kapacitásukat osztják meg más gépekkel, a felhasználói programok azon a gépen futnak, aminek a monitorja elôtt ülünk. Nem így például a UNIX, ahol az a gép, amelyik elôtt ülünk mindössze csak látszólagos terminálja a szervernek. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a monitorunk, és a billentyûzetünk egy "nagyon hosszú kábel" segítségével a távoli szerverbe lenne becsatlakoztatva. Ezt a kapcsolatot az Internet fizikai összeköttetése, és az arra közvetve épülô, ún. virtuális terminál (TELNET) protokoll biztosítja (ld. kisszótár).

Egy ilyen accounthoz mindjárt tartozik egy postafiók is. Az elektronikus levelezésben azért hívják a leveles- vagy postaládát postafióknak, mert eredetileg hangsúlyozni akarták, hogy a levél nem jön házhoz, "érte kell menni" (ld. ELLA). Azzal egyelôre nem foglalkozunk, hogy hol is van ez a postafiók a szerveren és hogyan néz ki.

Kell ezenkívül még egy levelezôprogram - MUA. A MUA (Mail User Agent) egy olyan program, aminek segítségével könnyen és egyszerûen végezhetünk mûveleteket a beérkezett vagy elküldendô leveleinken. A MUA-k szerves része a szövegszerkesztô. A korszerû levelezôprogramok külsô szövegszerkesztôket is tudnak használni, amiket a saját ízlésünknek megfelelôen választhatunk ki. Elôre megírt leveleket is nagyon egyszerûen lehet elpostázni a hálózaton keresztül, de érdemes megtanulni annak az operációs rendszernek egy szövegszerkesztôjét is, amelyikben a levelezôprogramot futtatjuk.

A MUA a leveleinket egy ún. MTA-nak (Mail Transfer Agent) adja át, mert a MUA-ek nem foglalkoznak szállítással és kézbesítéssel, ez az MTA-ek dolga. MTA-ek végzik a levelek átadását egyik szerverrôl a másikra, és ôk juttatják célba a leveleinket, vagy dobják ôket vissza, ha ez nem sikerül nekik. Egy átlagos levél általában több MTA-en is keresztülfut, mire célba ér.

Az Interneten a különbözô gépeken (hosztokon) futó programok - így az MTA-ek is - protokollokat használva kommunikálnak egymással. A protokoll olyasmi, mint az emberi érintkezésben a nyelv és a viselkedési konvenciók. Az Interneten az MTA-ek szinte kivétel nélkül SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - újabban ESMTP - "nyelven" társalognak egymással. Az SMTP-ben például az üzenet végét egy üres sor elejére tett egyetlen pont jelzi. Ilyen szabályok és a levélátadás során használt parancsok leírásának gyûjteménye az SMTP.

Hogyan épül föl az elektronikus levél?

Talán nem meglepô, hogy az elektronikus levél fejlôdésében és formájában is igencsak hasonlít papíralapú elôdjéhez. Az ember ritkán talál ki valami merôben új módszert csupán azért, mert új eszköz került a kezébe. Így például kezdetben volt maga az üzenet, amit a számítógépen kézenfekvô módon állomány (fájl) formájában tároltak. E tekintetben nem történt változás máig sem, éppúgy, ahogy a "hagyományos" levél sem más, mint egy papírköteg évszázadok óta.

Elôször a címzett és a feladó került rá a levélre, késôbb borítékot kapott, majd a kézbesítô hivatal is ellátta saját "kézjegyével". Így történt ez az elektronikus levél esetében is. Ma már rengeteg különbözô boríték van forgalomban. Van egy-kettô, amelyik különösen elterjedt, vagy egy-egy országra jellemzô...

Magyarországon a legelterjedtebb az RFC#822 (Standard for ARPA Internet Text Messages) nevet viselô boríték és levélforma. Egyetlen közismert nevét az ôt definiáló dokumentumról kapta, így ismeri a világ. Az RFC#822-t 7 bites standard ASCII szövegsorokat tartalmazó üzenetek továbbítására tervezték. Ez a késôbbiekben hátrányos tulajdonságaként jelentkezett, és több különbözô kiegészítô megoldás megszületését vonta maga után. A fontosabbakról késôbb részletesen is szó lesz.

Az RFC#822 azonos módon kezeli a borítékot (header) és az üzenetet (message vagy body). Ezt úgy kell érteni, hogy az egész levél egyetlen adatállomány, ahol a boríték ugyanolyan ASCII szöveg típusú sorokból áll, mint maga az üzenet. A kettô határát mindössze egyetlen üres sor jelzi. Látni fogjuk majd, hogy ennek nem feltétlenül kell így lennie, és léteznek ennél esetleg elônyösebb megoldások is. Hogy mégis miért olyan jelentôs ez a levélformátum? Mert széles körben elterjedt szerte a világon. Magyarországon szinte csak ez használatos az Interneten való levezésben.

Nézzünk meg példaként rögtön egy egyszerû RFC#822-es levelet!


From: Fekete Vajk <vajk@goliat.eik.bme.hu>
To: root@muff.sch.bme.hu (Revoy Andras)
Date: Fri, 22 Dec 1995 15:06:46 +0100
Subject: Udvozlet

Szia Cakes!
Boldog karacsonyt es kellemes uj evet kivanok!

Vajk

Látszik, amint a borítékot az üres sor követi, majd az üzenet. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon az üzenet, és egyben az egész levél végét mi jelzi? A válasz nem egyértelmû. Attól függ, hogy a levélküldés melyik szakaszában nézzük. Amíg a levél nem "indult el" (a szövegszerkesztôben vagy a háttértárolón van), egy egyszerû fájlvége (EOF) jel. Amikor egy MTA (mailer) adja át egy másiknak, akkor az üzenet vége lehet például egy üres sorban elhelyezett egyetlen pont. A címzett bejövô postafiókjában (leggyakrabban egyetlen fájl) pedig elôfordul, hogy 4 db ESC jel.

A boríték

A fenti példában egy nagyon egyszerû borítékkal találkoztunk. Ennek ellenére bôven elegendô információt tartalmaz ahhoz, hogy célba juthasson az üzenet. A borítékmezôket CRLF (kocsi vissza + soremelés) jel választja el, ha azt közvetlenül nem egy szóköz vagy tabulátor követi. Például a

From: Fekete Vajk <vajk@goliat.eik.bme.hu>
mezô így is írható:

From: Fekete
 Vajk <vajk@goliat.eik.bme.hu>
de így írva már két mezôt jelent:

From: Fekete
Vajk <vajk@goliat.eik.bme.hu>
A mezô mindig a mezônévvel kezdôdik, amelyben nem lehet szóköz karakter, és nincsenek megkülönböztetve a kis- és a nagybetûk, így a "CC" és a "Cc" azonos mezôt jelölnek. A mezônevet ':' követi, majd a mezôbél. Egyes mezôkben (például Subject, Comment) a mezôbél felépítése érdektelen.

Más mezôk esetén () között megjegyzések szerepelnek, az "" közé tett szöveg önmagát jelenti. A szóközök az értelmezésben nem játszanak szerepet - ellentétben egyes speciális karakterekkel (, . : @ " < > stb.). Például a

	":sysmail"@ Some-Group. Some-Org,
	Muhammed.(I am the greatest) Ali @(the)Vegas.WBA
mezôbôl a

	:sysmail@Some-Group.Some-Org
és a

	Muhammed.Ali@Vegas.WBA
címek olvashatók ki. A speciális karaktereket tartalmazó szövegeket "" jelek közé kell tenni. A CR (kocsi vissza), \ , () , stb. jelek elvesztik hatásukat, ha elôttük \ szerepel. Ilyen mélyreható elemzésekre a mindennapi levelezésben szerencsére nemigen van szükség, de nem hátrány ismerni a levelezô rendszereink mûködésének alapjait.

Fejrészmezôk

From:     A feladó címe. Csak egy lehet belôle a borítékon. A   
       MUA-ek (levelezô programok) automatikusan létrehozzák  
       és kitöltik ezt a mezôt. értelmezését részletesen egy  
       következô szakasz mutatja be.              
To:      Az üzenet elsôdleges címzettje(i). Vesszôvel      
       elválasztva több cím is szerepelhet benne.       
Cc:      Másodlagos címzett(ek). Használata teljes egészében   
       megegyezik a "To" mezôével.               
Bcc:     Az ebben a mezôben szereplô címzettekrôl az       
       elsôdleges és másodlagos címzettek nem szereznek    
       tudomást, de az üzenetet ugyanúgy megkapják ezek a   
       címzettek is.                      
Lcc:     E mezô segítségével elegánsan kezelhetôek körlevelek,  
       listák, ugyanis az itt felsorolt címzettek helyett   
       csak a "To" mezô tartalmát (utána ":"-ot kell rakni),  
       vagy ennek hiányában egy "Undisclosed recipients"  
       üzenetet fognak látni a címzettek. (Pine v3.92     
       funkció)                        
Subject:   A levél témája vagy címe. A mezôben szabadon      
       használható bármilyen (0-127 kódú) ASCII karakter.   
       Megadásával megkönnyítjük a levél címzettjének az    
       eligazodást a levelei között. A levelezô programok   
       reply (válasz) funkciója gyakran automatikusan     
       kitölti a megválaszolt levél azonos mezôje alapján. A  
       "Re: Buta kérdés" típusú subjectek például tipikusan  
       a "Buta kérdés" témájú levelekre adott válaszokat    
       jelzik.                         
Keywords:   A téma szerinti keresést megkönnyítô kulcsszavak.    
Comments:   Megjegyzés.                       
Date:     A levél elküldésének dátuma és pontos ideje.      
       Általában automatikusan kitöltik küldéskor a      
       levelezôprogramok. Fontos, hogy egységes legyen a    
       formátuma, mert a fogadó oldalon gyakran e mezô     
       alapján rendezik a MUA-ek sorba a leveleket. A "Fri,  
       22 Dec 1995 15:06:46 +0100" tartalmú mezôbôl      
       megtudható, hogy a levelet 1995. December 22-én,    
       pénteken indították útjára, helyi idô szerint 15 óra  
       6 perc 46 másodperckor, és a helyi idô 1 órával jár   
       elôbbre a greenwichi idônél.              
Message-Id:  A levél egyedi azonosítója.               
Received:   Honnan (from ...), milyen protokollal (with), milyen  
       fizikai közegen keresztül (via), mikor stb. érkezett  
       a helyi MTA-hez (by ...) a levél. Ebbôl a mezôbôl    
       lehet több is, aszerint, hogy hány gépen jött      
       keresztül a levél.                   
Resent-From: Az a postafiókcím, ahonnan a levél a végsô címzetthez  
       érkezett. A Resent- kezdetû sorok azt jelzik, hogy a  
       levelet valaki (Resent-From:) továbbította       
       (forwardolta) a Resent-To: ill. a Resent-Cc: címekre  
       a Resent-Date: idôpontban.               
Priority:   Fontosság. Akkor van jelentôssége, ha pl. a címzett   
       postafiókját kezelô gép gyakran nem érhetô el.     
Sender:    Ha például a mindenkori köztársasági elnök - aki a   
       titkárnôjén keresztül levelezik - e-mailt ír a     
       miniszterelnöknek, akkor az ô címe kerül a From:    
       mezôbe, a titkárnôjének a címe pedig a Sender: mezôbe. 
Reply-To:   Annak a postafióknak a címe, ahová a választ várják.  
       (Levelezési listáról származó levelekben itt gyakran  
       a lista címe szerepel.)                 
In-Reply-To: Annak a levélnek az egyedi azonosítója, amire ez a   
       levél a válasz.                     
References:  Egyéb hivatkozott üzenetek.               
Encrypted:  Index a titkosító kulcs táblázatba.           
X-...     X.400-as mezôk vagy egyebek, amiknek az RFC#822-ben   
       nincsen megfelelôjük.                  
X-Pmrqc:   A PMAIL ezzel a mezôvel kér nyugtát az üzenet      
       elolvasásáról. Ha a fogadó félnél is be van kapcsolva  
       a megfelelô opció, a levél olvasásakor a címzett    
       levelezôprogramja automatikus üzenetet generál az    
       X-Confirm-Reading-To: címre, biztosítva a feladót    
       arról, hogy a levelét nemcsak megkapták, de el is    
       olvasták. Levelezési listára való postázáskor      
       bekapcsolása súlyos vétek, mert a válasz általában a  
       Reply-To: alapján a listára érkezik - sok bosszúságot  
       okozva ezzel a lista olvasóinak. PMAIL-lel       
       levelezôknél nagyon gyakori hiba (!)          
USENET    Newsgroup, Path, Followup-To, References, Summary,   
News mezôk:  Keywords, Distributions, Organization, Lines,      
       Expires, Approved, Control ...             
MIME mezôk:  MIME-Version, Content-Type,               
       Content-Transfer-Encoding, Content-ID,         
       Content-Description                   


Az üzenet

Az üzenet egyik legfontosabb része az üres sor, mely elválasztja a fejrésztôl. Ezt általában a levelezôprogramok automatikusan beszúrják. Utána következik a standard, 7-bites, ASCII szöveg. Lehetôség van magyar ékezetes karakterekkel való levelezésre, valamint kép, hang, program, stb. állományok postázására is, de ez még nem minden levelezôprogramban automatikus, így elôfordul, hogy kicsit trükköznünk kell hozzá.

Az UU

Az egyik legelterjedtebb "trükközés" az UU kódolás. Sajnos nem szabványos, hanem több, egymással inkompatibilis verziója létezik, és a DOS alatt UUENCODE.EXE-vel kódolt szöveget a UNIX uudecode programja nem tudja visszakódolni. Ennek ellenére álljon itt egy UNIX-os példa a használatának demonstrálására:

	uuencode winona.jpg girl.jpg > winona.uu

Ez a sor azt jelenti, hogy a winona.jpg bináris fájlt legyen szíves a gép átkódolni ASCII-be UU kódolással a winona.uu fájlba, és az esetleges késôbbi dekódolás utáni fájlnév girl.jpg legyen. Az így kapott winona.uu már minden további nélkül elküldhetô levélben. Valahogy így fog kinézni:

begin 644 girl.jpg
M2&5L;&\A("!4:&%N:W,@9F]R(&UA:VEN9R!T:&ES('-I=&4@;&ES="!P;W-S
M:6)L92X@($YO=R!R96UE;6)E<BP@=V4@9&\@;W5R#0IB97-T('1O(&-H96-K
.
.
.
M96=E<B]A8F5K80T*:&%V96XN:6]S+F-O;2`@("`@("]I;F-O;6EN9R]T96UP
$#0H-"B
end


A MIME

Korántsem az UU az ideá;lis megoldás a 8-bites levelezés problémáira. Ezért volt szükség a MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions - RFC#1521) Internet protokoll kifejlesztésére. Erre csak 1992-ben került sor.

A MIME-ot úgy konstruálták, hogy a hagyományos - SMTP alapú - MTA-ekkel változtatás nélkül használható legyen. A MIME által bevezetett új fejrészmezôk:

MIME-Version: A levelezôprogramokat az egyes MIME verziók megkülönböztetésében segíti.

Content-Type: Ennek a mezônek az a célja, hogy elegendô információt nyújtson a címzett levelezôprogramjának az üzenetben lévô adatokról ahhoz, hogy az ki tudja választani a megfelelô módot a megjelenítésre. 7 fô típusa van: text (szöveg), multipart (több különbözô típusú adatból álló), message (az üzenetbe ágyazott teljes levél), image (grafikus adat), audio (hanganyag), video (mozgó kép), application (egyéb típusú adat). A "sima" RFC#822-es levél típusa például "text/plain; charset=us-ascii" (az us-ascii az altípus). A magyar ékezetes levelezéshez az ISO-8859-2 (ISO Latin-2) kódkészlet ajánlott!

Content-Transfer-Encoding: Az alkalmazott kódolási eljárás. A 7bit, 8bit és binary esetén nincs kódolás. A quoted-printable a 33-60 és a 62-126 kódú karaktereket nem változtatja meg. A 9-32 karakterekbôl TAB-ot vagy SPACE-t csinál(hat). A többit egy = jelet követô hexadecimális számként ábrázolja, például a 12 (ASCII soremelés) az =0C. A base64 alkalmas a legkevésbé az emberi olvasásra dekódolás nélkül. Kicsit hasonlít a UU-ra. Valahogy így néz ki:

/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gBHQ1JFQVRPUjogWFYgVmVyc2lvbiAz
LjEwICBSZXY6IDEyLzE2Lzk0ICBRdWFsaXR5ID0gOTAsIFNtb290aGluZyA9
IDAK/9sAQwADAgIDAgIDAwMDBAMDBAUIBQUEBAUKBwcGCAwKDAwLCgsLDQ4S
EA0OEQ4LCxAWEBETFBUVFQwPFxgWFBgSFBUU/8AACwgDcAJ9AQERAP/EAB8A
...

Két elhagyható mezô van még: a Content-ID és a Content-Description.

Magasszintû levelezôprogramok ezeket a MIME mezôket "eltakarják" a felhasználó elôl, és legfeljebb egy Attachment: címkét látunk helyettük, ahol a könyvtárunkban lévô esetlegesen továbbítani kívánt bináris fájl nevét kell csak megadnunk.

MIME kompatibilis levelezôprogram például a PINE (UNIX, VMS, DOS, Windows), az ML (UNIX - X - Motif), Oak (UNIX - X - Motif), Eudora (Windows) és a PMAIL (DOS, Windows). Az Elm (UNIX) módosított verziói a metamail programcsomag segítségével tudnak MIME üzeneteket kezelni.

Hogyan lehet UNIX operációs rendszerben dekódolni egy MIME/BASE64 kódolású levelet, ha a levelezônk nem MIME kompatibilis? Ez egy túl gyakran felvetôdô kérdés. Ismét kicsit trükközni kell:

1. Ne essünk pánikba!

2. Mentsük ki fájlba az üzenetet!

3. Töröljünk az elejébôl annyit, hogy a kódsorozat elsô karaktere a fájl elsô karaktere legyen!

4. Írjuk be a következôket:

$ mmencode -u eredeti_fájlnév > dekódolt fájlnév

5. Ha azt a választ kapjuk a shelltôl, hogy "mmencode: command not found", rá kell vennünk a rendszergazdádat, hogy installálja fel az ftp://thumper.bellcore.com/ pub/nsb címrôl letölthetô metamail programcsomagot, majd hajtsuk végre ismét a 4. pont utasítását.

A legtöbb levelezôprogramban lehetôség van automatikus aláírás (signature) beállítására is. Ezt UNIX alatt például a ~/.signature fájl segítségével tehetjük meg. Létrehozása után a fájl tartalma - a használatos levelezôprogram beállításaitól függôen - minden elküldött levél végéhez hozzáíródik.

Rejtjelezés

Miért van szükség egyáltalán rejtjelezésre? Nem biztonságos az Internet? Sajnos alapesetben egyáltalán nem az. A hálózaton folyó adatforgalomba bárki "belehallgathat", mert az Interneten kódolatlanul közlekednek az adatok. Így semmibe sem kerül úgy felprogramozni egy gépet, hogy az két másik gép egymás közötti adatforgalmát le tudja hallgatni. Sôt, akár be is csaphatja ôket!

A levelezés pedig különösképp nem biztonságos. Akár egy oktalan zöldfülû ficsúr is tud bárki nevében levelet küldeni rátelnetelve az SMTP protokoll portjára (telnet <gépnév> 25). A dolog pikantériája, hogy az SMTP-ben még a HELP parancsot is implementálták, annak ellenére, hogy kizárólag csak MTA-k egymás közötti üzenetcseréjére tervezték. (Vagy mégsem?)

Oktalankodók vigyázat! Óvakodjanak az efféle tréfáktól! A rendszergazdák ezen viccek elkövetôit az operációs rendszer által eltárolt információk (log-ok) alapján játszva nyakon tudják csípni, és általában nagyon morcosak szoktak lenni az etikátlankodásért!

A leveleket persze el is lehet fogni, félre lehet irányítani, elolvasni, majd továbbküldeni, néha pedig a legjobb indulat ellenére is elvész egy-kettô.

Ezek tükrében érthetô, ha esetleg valaki még egy "Akkor holnap 5-kor baby!" levelet sem mer elküldeni. Erre a problémára a legkézenfekvôbb megoldás a nyilvános kulcsú titkosítás használata. A nyilvános kulcsú titkosítás gyökeresen megreformálta a rejtjelezésrôl alkotott eddigi fogalmainkat. Megalkotása elôtt az általános felállás az volt, hogy a titkosítás oda és vissza egyetlen közös kulcs alapján történt, aminek titokban tartásán (és hatékonyságán) múlt a rejtjelezés sikere. Itt viszont rögtön 2 kulcsunk van - egy összetartozó kulcspár. A titkos kulcsomat most is szigorúan titokban kell tartanom. Ellenben a nyilvános kulcsomat "fûnek-fának" osztogathatom. Az a jó, ha mindenkihez eljut, aki bizalmasan szeretne velem érintkezésbe lépni. Errôl kapta a titkosítás a nevét - ami kicsit megtévesztô. Szívem szerint inkább kétkulcsú titkosításnak vagy rejtjelezésnek hívnám.

Használata pofonegyszerû. A nyilvános kulcsommal rejtjelezett adatokat csak az én titkos kulcsommal lehet megfejteni - semmi mással. Ez azt jelenti, hogy az sem tudja többé elolvasni, aki lekódolta. Ráadásul ez a fajta rejtjelezés magában hordoz egy további lehetôséget is, ami teljesen független a titkosítástól. Mégpedig azt, hogy az én titkos kulcsommal megjelölt adatokról a nyilvános kulcsom segítségével egyértelmûen el lehet dönteni, hogy tôlem származnak-e és nem változtatott-e meg bennük valaki valamit (ez az oly gyakran félreértett ún. digitális aláírás). A legérdekesebb, amikor a kettôt egyszerre alkalmazzák ... (Megjelölöm a levelem a titkos kulcsommal, és rejtjelezem a címzett nyilvános kulcsával. Ô pedig megfejti a saját titkos kulcsával, és ellenôrzi az üzenet valódiságát és sértetlenségét az én nyilvános kulcsommal.)

RSA

Az RSA egy nyilvános kulcsú tikosítást megvalósító algoritmus. 1977-ben alkotta meg Ron Rivest, Adi Shamir, és Leonard Adleman. Egy csodálatos találmány! Mind az elve, mind a gyakorlati megvalósítása egyszerû, laikusok számára is könnyen érthetô. ínyencek kedvéért a részletek:

Válasszunk két nagy prímszámot! Legyenek ezek p és q, a szorzatuk pedig n = pq. Válasszunk még egy n-nél kisebb e számot, ami relatív prím a (p-1)(q-1) szorzathoz! Keressük meg e inverzét d-t, amire ed = 1 mod (p-1)(q-1)! Ezután p-t és q-t már nem használjuk - titokban kell tartani, vagy meg kell semmisíteni. A nyilvános kulcs az (e,n) számpár, a titkos kulcs a (d,n).

Titkosítás: Tegyük föl, hogy Dóri rejtjelezett üzenetet szeretne küldeni Tamásnak! Az eredeti üzenet m. Dóri elkészíti a kódolt üzenetet a c = me mod n képlet alapján, ahol (e,n) Tamás nyilvános kulcsa. Tamás az m = cd mod n képlet segítségével tudja megfejteni az üzenetet, ahol (d,n) Tamás titkos kulcsa.

Azonosítás: Tegyük föl, hogy Dóri megjelölt üzenetet szeretne küldeni Tamásnak! m az üzenet. Dóri elkészíti az azonosítót az s = md mod n képlet alapján, ahol (d,n) Dóri titkos kulcsa. Ezután elküldi m-et és s-t Tamásnak. Tamás az azonosítót az m = se mod n képlettel ellenôrizheti, ahol (e,n) Dóri nyilvános kulcsa. Ha a két m megegyezik, akkor biztos lehet benne, hogy az üzenetet Dóri küldte.

Egy fontos kérdés azonnal felvetôdik. Hogyan lehet föltörni az RSA-t? Ha az n számot sikerül prímtényezôire bontani, az gyakorlatilag a kulcs feltörését jelenti. A legnagyobb számok, amiket ma prímtényezôire tudnak bontani a matematikusok, 130-140 jegyûek. Egyes speciális típusú számok felbontásával 155 vagy több jegyig is el lehet jutni. (Egy 512 bites kulcs kb. 155 jegyû!) p és q alkalmas megválasztásával viszont mindig lehet elég nagy n-et gyártani.

A másik módszer, ha a kódolt adatból e-edik gyököt von valaki modulo n. Mivel c memod n, m-et az eredeti adatot kapja vissza. A módszer alapvetô hiányossága, hogy a matematikusok még nem tudnak e-edik gyököt vonni modulo n. ;-)

Ezzel nagyjából ki is merültek a mindmáig felhalmozott ötletek az RSA feltörésére. Persze túl rövid kulcs választásával, vagy a titkos kulcs nem megfelelô védelmével egy esetleges illetéktelen hozzáférést könnyítünk meg. Ne feledkezzünk meg az "illetéktelen" azon lehetôségérôl sem, hogy az általa megsejtett üzenetet a nyilvános kulccsal kódolva, majd összehasonlítva az eredeti, kódolt üzenettel eldöntheti, hogy helyes volt-e a sejtése. Ezek viszont már nem közvetlenül az RSA algoritmus kikezdhetôségét jelentik.

PGP

A PGP (Pretty Good Privacy) Phill R. Zimmermann egy RSA alapú, rejtjelezô programja. Több, mint egy tucat változatát két fô csoportra lehet osztani. Az RSAREF. függvényeivel fordított verziókat tilos az Egyesült Államok és Kanada területérôl kiadni vagy letölteni. Viszont nem tilos használni, ha már egyszer kikerültek - kivéve azokat az országokat, ahol az állam belsô törvényei tiltják vagy korlátozzák a titkosítást (például Franciaország, Oroszország, Irak, Irán, Kína) Az RSAREF freeware, az RSA Data Secutity Inc. szabadalma. Az USA-ban a PGP-nek csak az RSAREF-es verzióit szabad használni.

Az MPILIB is Phill R. Zimmermann munkája, de az MPILIB függvényeire épülô programokat az USA-ban tilos használni (!) Az MIPLIB-esek az ún. "nemzetközi" (i) verziók. Ezek hatékonyabbak (gyorsabbak), 100%-ig kompatibilisek a PGP 2.x (x =< 3) verzióival is, általában kevesebb hibát tartalmaznak, és többféle operációs rendszert támogatnak. Mivel Magyarországon minden verzió szabadon használható, célszerû az "international" változatokat elônyben részesíteni.

Hogyan kell használni a PGP-t? UNIX alatt elôször is hozzuk létre a könyvtárat, ahol a kulcsokat fogjuk tartani,

$ mkdir ~/.pgp

$ chmod 700 ~/.pgp

majd készítsük el a kulcspárunkat:

$ pgp -kg

A titkos kulcs így még nem lenne biztonságban (például a rendszergazda mindenképpen el tudja olvasni), ezért ezt még egy hagyományos algoritmussal kódolja a PGP.

Álljon itt egy összefoglaló a PGP parancs kapcsolóiról:

Help            pgp -h                  
Kulcspár készítés:     pgp -kg                  
Kulcs hozzáadás:      pgp -ka       kulcsfájl  [karika 
                               ]    
Kulcsfájl készítés:     pgp -kx[a]   id  kulcsfájl  [karika 
                               ]    
Kulcs nézegetés:      pgp -kv[v]  [id]        [karika 
                               ]    
"Ujjlenyomat" nézegetés:  pgp -kvc   [id]        [karika 
                               ]    
Részletesebb nézegetés:   pgp -kc    [id]        [karika 
                               ]    
ID vagy kulcs törlése:   pgp -kr    id        [karika 
                               ]    
Kulcs megbízhatóságának   pgp -ke    id        [karika 
állítása:                          ]    
Újabb ID hozzáadása:    pgp -ke    id        [karika 
                               ]    
Password változtatás:    pgp -ke    id        [karika 
                               ]    
Kulcs megjelölése:     pgp -ks    id2  [-u id]   [karika 
                               ]    
Azonosító eltávolítása a  pgp -krs    id        [karika 
kulcsról:                          ]    
Titkosítás:         pgp -e[a]   fájl  id2 [id3       
                         ...]         
Megjelölés:         pgp -s[a]   fájl        [-u id] 
Titkosítás + megjelölés:  pgp -se[a]  fájl  id2 [id3  [-u id] 
                         ...]         
Különálló azonosító:    pgp -db[a]  fájl        [-u id] 
Hagyományos titkosítás:   pgp -c    fájl            
Megfejtés vagy azonosító  pgp [-b]   [-p]  kódolt        
ellenôrzés:                   fájl         

a       ASCII kimenetet generál               
w       törli az eredeti fájlt                
t       fájlvégjel módosító (UNIX DOS)           
m       kimenet csak a terminálra (nem fájlba)        
-o fájl    kimenet adott fájlba                 
f       standard I/O (pipe)                 
id:      ASCII karaktersorozat a kulcs tulajdonosának     
        egyértelmû azonosítására - például          
        John Q. Public <jpq@xyzcorp.com>           
karika:    fájl, mely a nyilvános kulcsokat (pubring.pgp)    
        vagy a titkos kulcsokat (secring.pgp) gyûjti     
kulcsfájl:   fájl, ami egy kulcsot tartalmaz           
ujjlenyomat:  a nyilvános kulcs egy "lenyomata" például      
        telefonon való ellenôrzéshez             

és íme néhány nyilvános kulcs adatbázis:

WWW:http://www.nic.surfnet.nl/pgp/pks-toplev.html  (Hollandia)      

http://www.uit.no/cc/tjenester/PGP/servruit.en (Norvégia)
g.html

http://math-www.uni-paderborn.de/pgp      (Németország)

http://www.cl.cam.ac.uk/PGP/pks-toplev.html   (Anglia)

http://www-swiss.ai.mit.edu/~bal/pks-toplev.ht (USA)         
ml

FTP

ftp://ftp.uit.no/pub/crypto/pgpnet/keys     (Norvégia)

ftp://ftp.sunet.se/pub/security/tools/crypt/pg (Swédország)
p/keys

ftp://ftp.funet.fi/pub/crypt/cryptography/pgp/ (Finnország)
keys

ftp://ftp.informatik.uni-hamburg.de/pub/virus/ (Németország)
crypt/pgp

ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/crypto/pgp/keys     (Anglia)

ftp://burn.ucsd.edu/Crypto           (USA)        

ftp://pgp.mit.edu/pub/keys/           (USA)        

ftp://jpunix.com/pub              (USA)        

ftp://pgp.iastate.edu/pub/pgp          (USA)        

E-mail:


pgp-public-keys@keys.de.pgp.net         (Németország)

pgp-public-keys@keys.nl.pgp.net         (Hollandia)

pgp-public-keys@keys.no.pgp.net         (Norvégia)

pgp-public-keys@keys.uk.pgp.net         (Anglia)

pgp-public-keys@keys.us.pgp.net         (USA)

pgp-public-keys@keys.pgp.net           (véletlenszerû)

Postafiók-címek

Az RFC#822 ún. név-körzet (name-domain) típusú címzést használ. Mit jelent ez? A Csongor@sch.bme.hu cím három fô részre osztható. A @ bal oldalán lévô részre, a @-ra és a @ jobb oldalán lévô részre. A bal oldali rész a helyi rész vagy postafiók név. A @ jobb oldalán lévô rész a körzet (domain). Szinte minden levelezôrendszer megengedi a @ és a domain elhagyását a helyi postafiók-címekbôl. Ilyenkor a hiányzó résszel a rendszer egészíti ki a címet.

A fejlécekben gyakran szerepelnek ilyen, és hasonló mezôk:

From: Csongor@sch.bme.hu (Somogyi Csongor)
From: Somogyi Csongor <CSONGOR@SCH.BME.HU>
From: "Somogyi Csongor" <Csongor@sch.bme.hu>
Mindháromból a csongor@sch.bme.hu cím olvasható ki.

A postafiók név

A postafiók név lehet egy felhasználóé, felhasználók egy csoportjáé, vagy akár egy ötletes programé is. Egy kis segítség a postafiók nevek értelmezéséhez:

MAILER-DAEMON  így, vagy hasonlóan nevezi magát a         
         levelezôrendszerünk, mikor üzenetet küld nekünk.  
         Ezek rendszerint hibaüzenetek. Ha nem értjük    
         ôket, mutassuk meg (vagy küldjük el) egy helyi   
         "szakinak"! A "Nem tudok levelet küldeni a     
         valaki@valahol címre. Miért?" típusú kérdésekre   
         ugyanis szinte lehetetlen válaszolni. Egy ilyen   
         üzenet viszont sokat segít. érdemes el is olvasni  
         az üzenetet, mielôtt azonnal segítségért      
         szaladnánk. Például a User unknown majdnem     
         biztosan a hibás címzés eredménye. Lehet, hogy   
         rossz címet kaptunk. A Host unknown már       
         jelentheti azt is, hogy valamelyik gép       
         ideiglenesen nem érhetô el, de általában ilyenkor  
         is gyakoribb az elírás.               
Postmaster    Minden hosztnak, vagy körzetnek feltételezhetôen  
         van egy postmaster nevû postafiókja, ahová a    
         levelezéssel kapcsolatos problémáinkkal       
         fordulhatunk.                    
www-l      A kötôjelet tartalmazó neveknek általában      
         speciális jelentésük van. A BITNET levelezési    
         listák témakör-l@host.bitnet típusúak, de a                            
         BITNET-en kívül is kedvelik ezt az elnevezést.                            
         A listára küldött levelet mindenki megkapja, aki
         "feliratkozott" rá listservernél vagy a 
         listanév-request adminisztratív címen.
         Nagyon rossz ötlet fel- ésleiratkozási kérelmeket
         a listára postázni!                              
majordomo    A levelezési listára küldött levelet egy ún.    
LISTSERV     listserver program "szórja szét" a lista      
LISTPROC     olvasóinak. A fel- és leiratkozást is a       
         listserver intézi, és help-et is ad, ha a      
         Subject: mezôbe vagy az üzenet elsô sorába egy   
         HELP szót írunk. Ezeknek a programoknak gyakran   
         dokumentumtáruk is van a listára érkezett régebbi  
         levelekbôl vagy egyéb anyagokból.          
Somogyi.Csongor Egyre több rendszer fogadja el a userek teljes   
         név alapján való megcímzését. A kereszt- és a    
         vezetéknevet . vagy _ jel választja el. (Szóközt  
         tenni a postafiók címekbe "nem egészséges".)    
csongor     A csongor felhasználói nevû barátunk postafiókja.  
local%domain   Az %-ot tartalmazó postafiók nevek további     
         címeket hordoznak magukban. A % jelet a       
         levelezôrendszerek jobbról balra haladva @-ra    
         cserélik; és mint új címet értelmezik, ahová    
         továbbküldik a levelet. Például elôfordul, hogy a  
         user@A-domain címre nem tudunk levelet küldeni a 
         gépünkrôl, de biztosan tudjuk, hogy a B-domainról
         igen. Ekkor egyszerûen így kellcímezni a levelet: 
         user%A-domain@B-domain - és meg fog érkezni.                               

Mit mond el a körzetnév?

A @ jobb oldalán lévô részt domain-nek vagy körzetnek hívják, és azt mondja meg, hogy hol található a postafiók. Ez lehet egy gép is, de nem feltétlenül az. Kezdô levelezôk eleinte - szinte kivétel nélkül - keverik a mail domaineket az Internet hostnevekkel (!) Például megpróbálnak bejelentkezni telnettel egy mail domainre, és nem értik, miért nincs olyan gép. Azért nincs, mert az csak egy levelezési cím. Szükség esetén a helyi levelezôrendszerek rendelnek hozzá konkrét gépnevet.

Leggyakrabban a mail domainek egy intézményt jelölnek ki. Felépítésük hierarchikus:

postafiók@alkörzetN...alkörzet2.alkörzet1.fôkörzet

A Csongor@sch.bme.hu például így szedhetô alkotóelemeire:

Postafióknév:  Csongor       (mezei felhasználói név)    
2. alkörzet:   sch         (Schönherz Kollégium)     
1. alkörzet:   bme         (Budapesti Mûszaki Egyetem)  
fôkörzet:    hu          (Magyarország)         

A nagyobb számú alkörzetek a kisebbek által hordozott információt pontosítják.

Fôkörzetek

A fôkörzeteknek 3 típusa van: országok, intézmények és hálózatok. Az országokat az ISO 3166 szabvány szerinti kétbetûs rövidítésük jelöli.

Néhány európai ország kódja

AT    Ausztria        IT         Olaszország    
BG    Bulgária        LT         Litvánia     
BE    Belgium         LU         Luxemburg     
CH    Svájc          NL         Hollandia     
CZ    Csehország       NO         Norvégia     
DE    Németország       PL         Lengyelország   
DK    Dánia          PT         Portugália    
ES    Spanyolország      RO         Románia      
FI    Finnország       RU         Oroszország    
FR    Franciaország      SE         Svédország    
GR    Görögország       SI         Szlovénia     
HR    Horvátország      SK         Szlovákia     
HU    Magyarország      SU         a volt Szovjetunió
IE    írország        UA         Ukrajna      
IS    Izland         UK vagy GB     Nagy-Britannia  

A britek és az új-zélandiak sajátossága, hogy megfordítják az alkörzetek sorrendjét. A britek az út bal oldalán közlekednek a jármûveikkel, nem kell fennakadni azon sem, hogy a körzeteiket is fordított sorrendben írják. Így aztán néha találkozhatunk ilyenfajta címekkel:

bob@UK.oxbridge.chemistry

Ezeket a körzeteket Nagy-Britannián kívül "vissza" kell fordítani. Ezt az országokat összekötô átjárók (gateway-ek) általában elvégzik helyettünk. Kivéve például, ha névjegykártyán kapunk ilyen címet.

A második csoportba tartoznak az intézmény fôkörzetek

  COM        kereskedelmi cég                 
  EDU        oktatási, kutatóintézmény            
  NET        a hálózati szolgáltató              
  MIL        katonai szervezet                 
  GOV        kormányintézmény                 
  ORG        egyéb (non profit) intézmény           

Ezek az ARPA-Internethez tartozó alhálózatok fôkörzetei. Az ideális az lenne, ha ezek az US fôkörzet alkörzetei lennének, de amikor a körzetrendszert megalkották, még eszébe sem jutott senkinek, hogy esetleg az USA-n kívül is lesznek a hálózatnak részei.

Újabban találkozni lehet egyéb furcsa domainekkel is. Például:

  INT        nemzetközi szervezet               

Az Internethez nagyon sok más eltérô felépítésû és rendszerû hálózat kapcsolódik. A hálózati fôkörzet ezeket integrálja az Internet egységes név-körzet címzési rendszerébe:

  host!user      user@host.uucp                 
  user at host     user@host.bitnet                

íme néhány hálózati fôkörzet

  aristotel     francia akadémiai hálózat            
  arpa        ARPA-Internet, amerikai hadügyi kutatóihálózat 
  bitnet       amerikai akadémiai, kutatóihálózat       
  cdn        kanadai kutatói hálózat             
  csnet       amerikai számítástechnikaitanszékek hálózata  
  dec        DEC EASYnet                   
  dfn        Német X.400-as hálózat              
  earn        európai akadémiai kutatóihálózat        
  funet       finn egyetemi hálózat              
  hepnet       fizikus hálózat                 
  iris        spanyol X.400-askutatóihálózat         
  surfnet      holland X.400-as kutatóihálózat         
  uninet       norvég kutatói hálózat              

és íme még néhány hálózat ill. szolgáltató, akiknek nincsen külön fôkörzetük:

  12345,678      12345.678@aol.com                
  12345,6789     12345.6789@compuserve.com            
  abcd123a      abcd12a@prodigy.com               
  first second    first.second@f789.n456.z123.fidonet.org     
  123:456/789                             
  host::user     ? (DECnet user)                 

A ? azt jelenti, hogy nem tudható elôre, hogy a VMS mail DECnet címébôl hogyan fog a gateway körzetet gyártani.

Hogyan juthatunk címekhez?

A hagyományos levelekben, névkártyákon is egyre gyakrabban megjelenik az e-mail cím, és a beérkezô levelek fejlécei mellett elektronikus telefonkönyvek is rendelkezésre állnak, bár ezek messze nem elégítik ki a hálózat kiterjedtsége, szolgáltatásai, és a felhasználók száma által indokolt igényeinket. Ilyen telefonkönyvek a whois, netfind, X.500, stb. Néhány hasznos White Pages cím ízelítôként:

Gopherek:

MIT            sipb.mit.edu
Texas Tech        cs4sun.cs.ttu.edu
Yale           yaleinfo.yale.edu
IterNIC          ds.internic.net
Notre Dame        gopher.nd.edu
BME            gopher.bme.hu
ELTE           gopher.elte.hu
HIX            hix.elte.hu

Telnet:

ELLA           hugbox.sztaki.hu 203
Netfind          netfind.vslib.cz (login: netfind)
Netfind          nic.uakom.sk (login: netfind)
Netfind          netfind.fnet.fr (login: netfind)
KIS            info.cnri.reston.va.us 185

E-mail:

Whois           whois@whois.internic.net
HIX            help@hix.com

WWW site-ok:

Netfind          http://www.nova.edu/Inter-Links/netfind.html
Four11          http://www.four11.com
Lookup          http://www.lookup.com
Infoplus         http://www.infop.com/phone
InterNIC         http://ds.internic.net
E-mail Book        http://www.vpm.com/emailbook
Pobox           http://www.pobox.com/p3
SIC            http://www.sic.eunet.hu/email/email.shtml
HIX            http://hal9000.elte.hu/hix/radir.html
KIKI           http://www.hu.net/kiki

Az X.500

A címinformációk egységes keresésének megvalósítására született a CCITT (új nevén ITU-T) X.500 jelû ajánlása, amely az Open Systems Interconnection ajánláscsomag része lett. Az OSI katalógusszolgálatának alapötlete, hogy a felhasználók attribútumok alapján kereshessék ki a címeket. Az attribútumok hierarchikus rendszert alkotnak. Például:

Ország

Nyilvános szolgáltató (ADMD)

Privát szolgáltató (PRMD)

Szervezet

Szervezeti egység

Keresztnév

Vezetéknév

Az attribútumok egy egyértelmû halmazának megadásával lehet a címzettet azonosítani, így hiányos információ birtokában is megtalálható a keresett cím. A gyakorlati megvalósítások elôírják az ország megadását akkor is, ha anélkül is egyértelmû az attribútumhalmaz, hogy ne kelljen minden egyes lekérdezésnél a világ összes országának adatbázisában keresni. Az X.500-as katalógus szolgálat idôvel az X.400-as levelezés felhasználóbarát címzési mechanizmusának hatékony kiegészítô rendszerévé válhat.

Az X.400

A CCITT 1984-ben hozta nyilvánosságra az elektronikus levelezésrôl szóló ajánlását, amely az OSI MOTIS (10021) rendszerének az alapja lett. Az X.400 egy barátságosabb alternatíva a levelezésre. Foglalkozik az elektronikus levelezési rendszerek minden vonatkozásával, kezdve attól a pillanattól, amikor a kezdeményezô elhatározza, hogy üzenetet ír, egészen addig, amíg a címzett bedobja az üzenetet egy szemetes kosárba. Célja az üzenetküldô rendszerek szabványosítása, egy univerzális elektronikus postai rendszer kialakítása.

Sok hálózat tervezi az X.400-ra való végleges áttérést a levelezésben. A RARE levelezése pedig már X.400 alapú. A RARE (Réseaux Associés pour la Recherche Européenne) európai akadémiai hálózatok együttese, amely magában foglalja az ACONET, Centernet, DFN, Funesco, FUNET, HEANET, JANET, Reunir, Sunet, SURFnet, SWITCH és UNINET hálózatokat.

Az RFC#822 és az X.400 közötti egyik alapvetô különbség, hogy az X.400 a fejrészt teljesen különválasztja az üzenettôl, amit binárisan kódol, így csökkenti annak a veszélyét, hogy a felhasználó véletlenül kárt tesz benne. Az RFC#822 nem tesz különbséget a boríték és az üzenet között sem, így egy betolakodó a titkosított üzenet Subject, Keyword, stb. fejrészmezôit szabadon olvashatja, értékes információkat nyerve belôlük. Az X.400-as boríték csak az üzenetszállításhoz és értelmezéshez szükséges paramétereket tartalmazza, így például célcímet, prioritást, titkossági szintet, igényelt terminál típust stb. Ezek mind függetlenek magától az üzenettôl.

Az X.400 a név-körzet rendszerû címzést sem alkalmazza. Ehelyett ugyanolyan típusú címeket használ, mint a katalógusszolgálat. Ezt "forrás/cél" (O/R) címzésnek nevezik. így egy cím bármilyen egyedi attribútumfüzérbôl állhat, amelynek segítségével a katalógusszolgálat egyértelmûen meg tudja keresni a címzettet az MTA számára.

Az X.400 egy másik elônye, hogy lehetôvé teszi normál szövegeken kívül multimédia komponensek alkalmazását (például fax, hang, stb.). Felépítése pedig minden eddigi rendszernél jobban megfelel az elektronikus feldolgozásnak.


A hagyományos UNIX mail parancs (mailx)

A mailx a standard UNIX mail egy kicsit feltuningolt változata. Csak kimondottan birkalelkû felhasználók használják mindennapi levelezésre. Általában scriptekben veszik elô a felhasználók, vagy parancssorból hívják meg. Például így:

$ cat /etc/passwd | mail -s Passwordok steve@sch.bme.hu

vagy

$ uuencode winona.jpg girl.jpg | mail -s "winona.uu" steve


Parancssor funkciók

mail [-iInv] [-s téma] [-c cc cím] [-b bcc cím] to cím

mail [-iInNv] -f [fájlnév]

mail [-iInNv] [-u user]

-v részletesebb üzenetek.
-i nem szakad meg megszakításkérésre
-I interaktív módforszírozása
-n nem olvassa be az /etc/mail.rc-t induláskor
-N induláskor nem írja ki a postafiókban várakozó levelek fejlécét
-s a subject megadása parancssorból
-c másolat (cc)
-b bcc
-f alternatív postafiókfájlthasznál
-u = -f /var/spool/mail/user

Annyit jó még tudni róla, hogy, ha véletlenül elindult, az exit, ex, vagy x parancsokkal lehet anélkül elhagyni a terepet, hogy a levelek egy részét a $HOME/mbox fájlba mentse, vagy egyszerûen örökre eltüntesse ôket.

Kapcsolódó fájlok


 /var/spool/mail/*    postafiókok
 ~/mbox         elolvasott levelek
 ~/.mailrc        induláskor végrehajtandó mail parancsok
 /tmp/R*         ideiglenes munkafájlok
 /usr/lib/mail.*help   help fájlok
 /etc/mail.rc      az egész rendszerre érvényes indulóparancsok

Távoli postafiókok elérése

Ha PC-rôl szeretnénk elolvasni a UNIX szerverre érkezô leveleinket, alapvetôen két lehetôségünk van. Vagy bejelentkezünk a szerverre, és egy UNIX-os levelezô-programot használunk, vagy a PC-n indítjuk el kedvenc levelezôprogramunkat, ami aztán valamilyen módon hozzáfér a szerveren lévô postafiókunkhoz. Ez utóbbi megoldás több szempontból is elônyös lehet. Egyrészt kíméli a szerver erôforrásait, másrészt a PC-hez szokott felhasználóknak kényelmesebb környezetet biztosít. Ehhez persze megint egy protokollra van szükség. Született is jó néhány, de kettô terjedt el igazán. A rangidôs a POP (Post Office Protocol), az igazán hatékony viszont az IMAP (Internet Message Access Protocol).

Az IMAP

Az IMAP három különbözô mûködési módot támogat:

offline: Offline üzemmód esetén a levelek a jól karbantartott éjjel-nappal stabilan mûködô szerverre érkeznek. A munkaállomás vagy PC felhasználója a levelezôprogramjának segítségével alkalmanként kapcsolatba lép a szerverrel, és letölti az összes ott várakozó levelét a kliens gépre, majd törli ôket a szerverrôl. Ezután a feldolgozás már teljes egészében helyben történik, a kliens gépen.

online: Online üzemmód esetén a levelek mindvégig a levelezô szerveren maradnak, amiket a kliens programok - akár egyszerre több is - távolról kezelnek.

disconnected: Disconnected üzemmód esetén az ügyfél program elôször kapcsolatba lép a szerverrel, készít egy helyi tükörmásolatot a szerveren lévô postafiókról, majd elbontja a kapcsolatot. Ezután a felhasználó az offline üzemmódhoz hasonlóan dolgozhat a tükörmásolatban lévô levelein. Végezetül a kliens újra felveszi a kapcsolatot a szerverrel, és szinkronizálja a tükörmásolat tartalmát az eredeti postafiók tartalommal.

Az online és a disconnected üzemmód egymásnak alternatívái, de egyik sem cserélhetô fel az offline üzemmóddal, mivel az definíció szerint magában foglalja a levelek letöltés utáni törlését a szerverrôl. A POP ezek közül csak az offline üzemmódot támogatja. Az offline üzemmód nem használható, ha a felhasználó szeretné a leveleit különbözô gépekrôl is elérni.

Hasonlóságok az IMAP és a POP között

Csak a hozzáférést kezelik - a levélküldés/továbbítás továbbra is az SMTP dolga.

A levélkézbesítést egy folyamatosan üzemelô szerverre hagyják.

Különbözô operációs rendszerek alól biztosítanak hozzáférést az új levelekhez.

El lehet velük érni az új leveleket a hálózat legeldugottabb sarkából is.

Teljes egészében támogatják az offline (letölt és töröl) üzemmódot.

Vannak kereskedelmi és szabadon terjeszthetô programok is, amik megvalósítják ôket.

Eredeti Internet protokollok, nem igényelnek levelezési átjárót.

RFC-k által definiált nyílt protokollok.

Amivel az IMAP több

Távoli kötet kezelése

Képes üzenetek hozzáfûzésére távoli kötetekhez.

Be tud állítani alap és felhasználó által definiált állapotjelzôket a levélen (például: új, törölt, megválaszolt).

Támogatja a konkurrens kötethozzáférést, és fölismeri a megosztottan használt kötetek frissítését.

Jelezni tudja az új levél érkezését.

Több kötet egyidejû kezelése

Lehetôvé teszi az INBOX-tól eltérô tetszôleges kötetek elérését.

Támogatja a távoli kötetadminisztrációt (létrehozás, törlés, listázás, átnevezés, stb.)

Támogatja a kötet hierarchiákat (kötetet tartalmazó kötet).

Használható nem e-mail típusú adatok elérésére is. (NetNews, dokumentumok, stb.)

Erôforrásigény optimalizáció

Meg tudja mutatni a levél felépítését a levél letöltése nélkül.

Támogatja az egyes MIME elemek szelektív letöltését.

A szerverrel végezteti a keresô/kiválasztó mûveleteket (ez az egyik legértékesebb tulajdonsága).

Az IMAP hátrányai

összetettebb protokoll, nehezebb implementálni.

Egyelôre kevésbé elterjedt, mint a POP.

IMAP kliensek: ML (UNIX - X - Motif), PINE (UNIX, VMS, DOS, Windows), Oak (UNIX - X - Motif). Az Eudora (Windows) POP kliens. Az Elm (UNIX) és a PMAIL (DOS, Windows) nem ismerik sem a POP-ot sem a MIME-ot.

A PINE

A PINE - Program for Internet News & Mail (Pine Is No longer Elm) - egy sokoldalú levelezôprogram (MUA). Fut UNIX, VMS, DOS és Windows operációs rendszereken is. Használja az RFC#822, SMTP, MIME, IMAP és NNTP protokollokat. Így tud például Network Newst olvasni, cikkeket feladni, bináris fájlokat küldeni és fogadni, távoli postafiókokkal dolgozni, és nem utolsó sorban leveleket kezelni. A Pine tervezôi különös tekintettel voltak a kezdô felhasználókra. A fô cél az volt, hogy a dokumentációk elolvasása nélkül, használat közben is könnyen megtanulható legyen a program.

Általános parancsok

Minden ablakban érvényes parancsok:
Fômenü                         M   
További parancsokat mutat                O   
Új levél szerkesztése                  C   
A kötet tartalomjegyzéke                I   
Kötetek listája                     L   
Váltás adott kötetre                  G   
Segítség (Help)                     ?   
Kilépés                         Q   

Levél-olvasó ablak

-------------------------------------------------------------------------- 
|  PINE 3.93  MESSAGE TEXT     Folder: INBOX Message 3 of 4 ALL |
|                                    |
| Date: Fri, 13 May 1995 17:51:17 -1000                 |
| From: Sokondar Eniko <eniko@sch.bme.hu>                |
| To: Sara Endre <endre@sch.bme.hu>                   |
| Cc:                                  |
| Subject: Kerdes                            |
|                                    |
| Szia!                                 |
|                                    |
| Szeretnék Pine-t installálni DOS alá. Úgy tudom, te is azt használsz. |
| Honan tudom letölteni a programot?                   |
|                                    |
| Enikô                                 |
|                                    |
|                                    |
|                                    |
|? Help    M Main Menu  P PrevMsg  - PrevPage D Delete  R Reply  |
|O OTHER CMDS V [ViewAttch] N NextMsg Spc NextPage U Undelete F Forward |
--------------------------------------------------------------------------
Mozgás a kötet tartalomjegyzékében

A levél-olvasó ablakban a fejlécet láthatod és alatta az üzenetet magát. Ha az üzenet csatolt állományokat is tartalmaz, a Pine csak felsorolja, de nem jeleníti meg ôket.

A legfelsô sor mutatja a program verziószámát; az ablak nevét; a kötetet; azt, hogy hányadik üzenetet látod; hogy a kötetben hány üzenet van összesen és melyik részét látod az üzenetnek. Mint minden Pine ablakban, az alsó két sor itt is az elérhetô parancsokat mutatja.

Elôzô levél                       P   
Következô levél                     N   
Ugrás adott sorszámú levélre              J   
Következô új levél                  [TAB]  

Mûveletek az aktuális levélen

Kinyomtat                        Y   
Megválaszol                       R   
Szerkeszt + továbbküld                 F   
Továbbpasszol #                     B   
Törlésre kijelöl                    D   
Törlést megszüntet                   U   
Címet átvesz a címjegyzékbe               T   
Félretesz másik kötetbe                 S   
Elment fájlba                      E   
Teljes fejlécet mutat #                 H   
Állapotjelzôt megváltoztat #              *   
UNIX parancsnak továbbít (csô) #            |   

Mozgás a levélben

Elôzô képernyô                     -   
Következô képernyô                  [SPACE]  
Adott szót megkeres                   W   
Csatolt állományt megmutat, elment           V   

üzenet - szerkesztô ablak

--------------------------------------------------------------------------- 
| PINE 3.93  COMPOSE MESSAGE      Folder: INBOX  4    Messages |
|                                     | 
| To   :                                | 
| Cc   :                                | 
| Attchmnt:                                | 
| Subject :                                | 
| ----- Message Text -----                        | 
|                                     | 
|                                     | 
|                                     | 
|   o o o o o o . . .  ____===_T__ ____========_T__ ____========_T__ |
|  o   _____     ||     | |  sinko@  | |  Veszprém  | | 
| .][__n_n_|DD[ ====___ | Csibi | | almos.vein.hu| | Paál u.4/B | |
| >(________|__|_[_______]_|_________|_|______________|_|_____8200_____|_||
|__/oo OOOOO oo` ooo ooo 'o^o o^o` 'o^o    o^o` 'o^o    o^o` |
|                                     | 
|                                     | 
|^G Get Help ^C Cancel ^R Read File ^Y Prev Pg ^K Cut Text  ^O Postpone | 
|^X Send   ^J Justify ^_ Alt Edit ^V Next Pg ^U UnCut Text ^T To Spell |
---------------------------------------------------------------------------

A kurzor mozgatása

A legtöbb terminálon a nyilakkal lehet mozgatni a kurzort a négy égtáj irányába. Emellett használhatók az alábbi billentyûkombinációk is:

Vissza egy karakterrel             [Ctrl] + B   
Elôre egy karakterrel             [Ctrl] + F   
Föl egy sorral                 [Ctrl] + P   
Le egy sorral                 [Ctrl] + N   
Sor elejére                  [Ctrl] + A   
Sor végére                   [Ctrl] + E   
Föl egy képernyônyit              [Ctrl] + Y   
Le egy képernyônyit              [Ctrl] + V   
Következô szóra ugrik             [Ctrl] + [Space]  

A szöveg szerkesztése

Törli az aktuális karaktert          [Ctrl] + D   
Törli a megelôzô karaktert           [Ctrl] + H   
Kijelölô üzemmód &               [Ctrl] + ^   
Kivágja a kijelölt blokkot, vagy az      [Ctrl] + K   
aktuális sort                         
"Kiegyengeti" a bekezdést           [Ctrl] + J   
Visszailleszti az utoljára törölt blokkot   [Ctrl] + U   
vagy sort $                          

Általános parancsok

Adott szót megkeres &              [Ctrl] + W   
Segítség (Help)                 [Ctrl] + G   
Programfutást elfüggeszt * # @         [Ctrl] + Z   
Szövegszerkesztôt vált # @ &          [Ctrl] + _   
Újra rajzolja az ablakot **           [Ctrl] + L   
Fájl beolvasása                 [Ctrl] + R   
Helyesírás ellenôrzô @             [Ctrl] + T   

* Folytatás az fg, vagy kilövés a kill UNIX paranccsal. Soha ne hagyjunk programot felfüggesztve!

** Hasznos, ha valamit a terminálodra írnak, miközben a Pine-ban vagy. Ez megelôzhetô a mesg n shell-paranccsal.

@ A PC-Pine-ban nincsen meg.

& A fejrészben nem aktív.

$ A [Ctrl] + U kettôs jelentése:

A [Ctrl] + U alapjelentése, hogy visszailleszti az utoljára törölt blokkot vagy sort. Viszont közvetlenül egy [Ctrl] + J után a bekezdést állítja vissza eredeti, "kiegyengetés" elôtti állapotába.

Akciók

Elküld                     [Ctrl] + X   
Félretesz                    [Ctrl] + O   
Megsemmisít                   [Ctrl] + C   

Vezérlô parancsok a fejlécben

Amikor a kurzor a fejléc mezôkben van, némelyik vezérlô parancsnak különleges jelentése lehet. A változásokról az ablak alján lévô menübôl is tájékozódhatunk.

Állomány csatolása               [Ctrl] + J   
További fejlécmezôk               [Ctrl] + R   
Váltás a címjegyzékbe              [Ctrl] + T   

A [Ctrl] + R (Rich Header) hatására elôtûnô fejrészmezôk között a 3.92-es verziótól már megtalálható az "Lcc" (List CC) is, amivel frappánsan kezelhetôk kisebbfajta privát disztribúciók (körlevelek). Az itt felsorolt címek helyett a címzett a "To" mezôben csak annyit fog látni, hogy "Undisclosed recipients", vagy amit a feladó a To mezôbe írt ":"-tal lezárva.

A Pine nem használja a [Ctrl] + S (XOFF) kombinációt, de a rendszerben ennek ellenére lehet hatása. Ha rejtélyes okból "lefagy" a terminálunk, próbáljuk ki, hogy a [Ctrl] + Q (XON) segít-e!

Kötet tartalomjegyzék

--------------------------------------------------------------------------- 
| PINE 3.93  FOLDER INDEX     Folder: INBOX Message 3 of 4  NEW |
|                                     |
|+ A 1  May 13 Matthew Messinger  (4,804) Bulletin Boards        |
| D 2  May 16 Laura Gilmore    (1,675) Re: Whois Server Down?    |
|+ N 3  May 17 Ross Armstrong   (1,822) Re: phone numbers       |
| N 4  May 17 Steve Ericson    (1,739) E-mail to Panix        |
|                                     |
| ? Help    M Main Menu P PrevMsg  - PrevPage D Delete  R Reply |
| O OTHER CMDS V [ViewMsg] N NextMsg Spc NextPage U Undelete F Forward|
---------------------------------------------------------------------------                                     

A legfelsô sor mutatja a kötet nevét, és hogy mennyi levél van benne. Alatta látható a levelek listája. Miden levélnek egy sora van a tartalomjegyzékben, ami az alábbiakból áll:

Állapotjelzô(k)

 +  közvetlenül a feladótól érkezett           
 A  megválaszolt                     
 D  törlésre kijelölt                  
 N  új                          
 X  csoportos mûveletekhez kijelölt           
 *  fontosnak titulált                  

Sorszám

A feladás idôpontja

A feladó

A levél mérete

Ami kifér a képernyôre a témakörbôl

Az alsó két sor, mint mindig, az elérhetô parancsokat mutatja.


Mozgás a tartalomjegyzékben

Elôzô üzenet                      P   
Következô üzenet                    N   
Elôzô képernyô                     -   
Következô képernyô                  [SPACE]  
Adott sorszámú üzenetre ugrik              J   
Megkeresi a szót a listában               W   
Következô új levél                  [TAB]  

Mûveletek az aktuális levélen

Kinyomtat                        Y   
Megnéz                         V   
Megválaszol                       R   
Szerkeszt + továbbküld                 F   
Továbbpasszol #                     B   
Törlésre kijelöl                    D   
Törlést megszüntet                   U   
Címet átvesz a címjegyzékbe               T   
Félretesz másik kötetbe                 S   
Elment fájlba                      E   
Állapotjelzôt megváltoztat #              *   
UNIX parancsnak továbbít (csô) #            |   
Rendez                         S   
Kijelölt leveleket ténylegesen töröl          X   
Teljes fejlécet mutat #                 H   
Kiválaszt csoportos mûveletekhez #           ;   
Parancsok a kijelölt levelekre #            A   
Csak a kijelölt leveleket mutatja #           Z   

# Konfigurálástól függôen elérhetô parancs

Kötetlisták

Egy egyszerû kötetlista így mutat:
--------------------------------------------------------------------------- 
| PINE 3.93  FOLDER LIST        Folder: INBOX 4    Messages |
|                                     |
| INBOX sent-mail        saved-messages              |
| ASCII listak         egyetem                  |
| Internet                                |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
| ? Help    M Main Menu P PrevFldr  - PrevPage  D Delete R Rename |
| O OTHER CMDS V [ViewFldr] N NextFldr Spc NextPage  A Add       |
---------------------------------------------------------------------------

Ha valaki több hoszton sok kötetet használ, esetleg newst is olvas, annak a kötetlistái kinézhetnek így is:
--------------------------------------------------------------------------- 
| PINE 3.93  FOLDER LIST            Folder: INBOX 4 Messages |
|                                     |
|-------------------------------------------------------------------------| 
|            Incoming Message Folders             |
|                                     |
|-------------------------------------------------------------------------| 
|                                     | 
| INBOX        Art151       Art-L    Old-Student-Acct  | 
|                                     |
|-------------------------------------------------------------------------| 
|Folder-collection <mail/[]> ** Default for Saves **       (Local)|
|-------------------------------------------------------------------------| 
|                                     | 
|           [ Select Here to See Expanded List ]        | 
|                                     |
|-------------------------------------------------------------------------| 
|Folder-collection <Internet>l                   (Remote)|
|-------------------------------------------------------------------------| 
|                                     | 
|           [ Select Here to See Expanded List ]        |
|                                     |
|-------------------------------------------------------------------------| 
|News-collection <Subscribed-Groups on monet.art.nowhere.edu>   (Remote)|
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                     |
|           [ Select Here to See Expanded List ]        |
|                                     |
| ? Help    M Main Menu P PrevFldr  - PrevPage  D Delete R Rename |
| O OTHER CMDS V [ViewFldr] N NextFldr Spc NextPage  A Add       |
--------------------------------------------------------------------------- 

A legfelsô sor az aktuális kötetrôl mutat információkat, az alsó két sor pedig a szokásos parancslista.

Mozgás a listákban

Elôzô kötet                       P   
Következô kötet                     N   
Elôzô képernyô                     -   
Következô képernyô                  [SPACE]  
Megkeresi az adott szót tartalmazó kötetnevet a     W   
listá(k)ban                          

Mûveletek a kiválasztott köteten

Megnéz                         V   
Töröl                          D   
Átnevez                         R   

Parancsok a kötetlistákban

Az elôzôleg aktív kötet tartalma            I   
Kötetlisták kinyomtatása                Y   
Új kötet létrehozása                  A   

News parancsok

Feliratkozás                      A   
Leiratkozás                       D   

Címjegyzék

--------------------------------------------------------------------------- 
| PINE 3.93  ADDRESS BOOK     Folder: INBOX Message 3 of  4 NEW |
|                                     |
| kandura  Zsanett, Pandur          KANDURA@btkstud.jpte.hu  |
| pine-help Pine Help szolgalat        help@art.nowhere.edu    |
|                                     |
| irc IRC-HU DISTRIBUTION LIST:                      |
|                       Cakes@sch.bme.hu      | 
|                       Steve@sch.bme.hu      | 
|                       selmi@ludens.elte.hu    | 
|                       gorgo@ludens.elte.hu    |
|                                     |
|                                     |
| ? Help    M MainMenu P PrevField  - PrevPage D Delete S CreateList|
| O OTHER CMDS E [Edit]  N NextField Spc NextPage A Add   Z AddToList |
---------------------------------------------------------------------------

A címjegyzék ablakban 3 oszlop látható. Az elsô a rövid név (nickname, becenév), amit begépelsz. A második oszlop az illetô igazi neve, ami majd megjelenik, a harmadik oszlop tartalmazza a címet.

Egy egyszerû bejegyzéshez egyetlen cím tartozik. Ellenben létre lehet hozni (disztribúciós) listákat is, amivel egyszerre több címre is küldhetôk (kör)levelek. Ezeket a listaneveket érdemes a "To" helyett az "Lcc" mzôbe írni (Ctrl + R - az üzenet szerkesztô ablakban).A címzettnél a "To" mezôben ilyenkor a listanév szerepel majd, ahelyett, hogy megjelenne az összes cím.

Mozgás a címjegyzékben

Elôzô bejegyzés                     P   
Következô bejegyzés                   N   
Elôzô képernyô                     -   
Következô képernyô                  [SPACE]  
Megkeresi az adott szót                 W   

Mûveletek

Szerkeszt                        E   
Töröl                          D   
Egyszerû bejegyzés létrehozása             A   
Lista létrehozása                    S   
Új címet ír a listához                 Z   
Fájlba ment                       X   

Ha a címjegyzéket lapozgatva megnyomjuk a C gombot, nemcsak egyszerûen az üzenetszerkesztô üzemmódba kerülünk, hanem az aktuális cím - amin a kurzor állt elôzôleg - meg is jelenik a "To" mezôben.

Ha egy bejegyzést szerkesztesz, lehetôséged van a 3 látható mezôn kívül megjegyzést is elhelyezni (ami természetesen a levélben nem fog látszani), valamint megadni, hogy melyik kötetbe kerüljön az elküldött levélrôl másolat (Fcc).

Beállítások (Setup)

Nyomtató (P)

UNIX felhasználók által használható menüpont.

1. a közvetlenül csatlakoztatott nyomtatóra

2. UNIX lpr parancs segítségével

3. a felhasználó által megadott parancs segítségével

Password (N)

Megváltoztatja a rendszerjelszót.

Megújítás (U)

PC-Pine menüpont. Kiválasztása esetén a program letölti saját maga legújabb verzióját.

Konfigurálás (C)

A konfigurációs menü

A konfigurációs ablakban állíthatjuk be, hogyan viselkedjen a Pine. Valami ilyesmit láthatunk:
---------------------------------------------------------------------------
|  PINE 3.93  CONFIGURATION MENU       Folder: INBOX  4 Messages |
|                                     |
| personal-name = Revoly Andras                      |
| user-domain        = sch.bme.hu                 |
| smtp-server        = balu.sch.bme.hu              |
| nntp-server        = news.bme.hu                |
| inbox-path         = {muff.sch.bme.hu}INBOX           |
| folder-collections     = Saved-Email {muff.sch.bme.hu}mail/[]    |
|               "DALOK" dalok/[]              | 
| news-collections      = <No Value Set>               |
| default-fcc        = <No Value Set: using "sent-mail">     |
| postponed-folder      = <No Value Set: using "postponed-msgs">   |
| read-message-folder    = <No Value Set>               |
| signature-file       = <No Value Set: using ".signature">     |
| global-address-book    = /etc/addressbook              |
| address-book        = <No Value Set: using .addressbook>     |
| feature-list        =                      |
|      Set    Feature Name                   |  
|      ---  ----------------------                 |
|      [X] enable-full-header-cmd                 |
|      [X] enable-unix-pipe-cmd                  |
|                                     |
| ? Help E Exit Config P Prev - PrevPage A Add Value           |
|     C [Change Val] N Next Spc NextPage  D Delete Val W WhereIs |   
---------------------------------------------------------------------------   

Itt személyre szabottan állíthatunk be szinte minden funkciót, anélkül, hogy elhagynánk a levelezôt. Néhány változtatás viszont mindaddig hatástalan marad, míg ki nem lépünk a Pine-ból és újra nem indítjuk. Az alábbi billentyûk használhatók:
Megváltoztat                      C   
Töröl                          D   
Hozzáad, létrehoz                    A   
Bekapcsol                        S   
Kikapcsol, töröl                    U   

Az IMAP használata

íme egy példa, hogyan tudunk hozzáférni távoli szerveren lévô postafiókunkhoz a konfigurációs menü segítségével:

| inbox-path         = {muff.sch.bme.hu}INBOX           |

vagy ugyanez parancssorból:

$ pine -inbox-path={balu.sch.bme.hu}INBOX

(az "INBOX" mindkét esetben el is hagyható).

Kiegészítô fájlok - DOS

PINE.HLP          a program beépített helpje     
PINE.NDX          index a helpfájlhoz        
PINERC           konfigurációs beállítások     
ADDRBOOK          címjegyzék fájl          
ADDRBOOK.LU         címjegyzék index fájl       
PINE.SIG          aláírás fájl            
PINE.PWD          kódolt szerver password      
PINEDEBG.TXT        feljegyzések hibakereséshez    
MAILCAP           megjelenítési lehetôségek leírása 
NEWSRC           "elôfizetett" USENET Newsgroupok  
$HOME\MAIL\INTRUPTD     megszakított levél         
$HOME\MAIL\POSTPOND     megkezdett, de elhalasztott    
              levelek              

Kiegészítô fájlok - UNIX

/usr/spool/mail/xxxx    AéSZ. "INBOX" (beérkezô       
              leveleknek)             
~/mail           AéSZ. leveleskötet könyvtár     
~/.addressbook       AéSZ. címjegyzék fájl        
~/.addressbook.lu      AéSZ. címjegyzék index fájl     
~/.pine-debug[1-4]     feljegyzések a hibakereséshez    
~/.pinerc          személyi konfigurációs beállítások 
~/.newsrc          "elôfizetett" hírcsoportok listája 
~/.signature        AéSZ. aláírás fájl         
~/.mailcap         megjelenítési lehetôségek leírása  
/etc/mailcap        megjelenítési            
              lehetôségek(globális)        
/usr/local/lib/pine.info  a rendszeradminisztrátor címe    
/usr/local/lib/pine.conf  globális konfigurációs fájl     
/usr/local/lib/pine.conf.f megváltoztathatatlan beállítások  
ixed                              
/tmp/.\usr\spool\mail\xxxx postafiók lezáró (lock) fájl    
~/.pine-interrupted-mail  hirtelen megszakított levél     
~/mail/postponed-msgs    elhalasztott levelek        
~/mail/sent-mail      elküldött levelek másolatai (FCC)  
~/mail/saved-messages    AéSZ. kötet az eltett leveleknek  

AéSZ. = Alapértelmezés szerinti

Ha Elmbôl is szeretnénk "látni" a Pine-ban használt köteteinket, írjuk be a következôt:

$ cd

$ mv Mail Mail.old

$ ln -s mail Mail

Automatikus továbbítás

Ha továbbítani szeretnénk egy levelet egy másik postafiókba, a levelezô programunk forward vagy bounce funkcióját kell használnunk. Nem célravezetô viszont ez a módszer, ha például minden levelünket automatikusan egy másik címre szeretnénk továbbítani (például mert egy helyen szeretnénk olvasni a különbözô postafiókjainkra címzett leveleket). Szinte minden operációs rendszerben be lehet állítani az automatikus levéltovábbítást.

Automatikus továbbítás beállítása UNIX operációs rendszeren

Tegyük föl, hogy két postafiókunk van az alábbi két címen:

(A) kandura@btkstud.jpte.hu,

(B) kandura@unicorn.sch.bme.hu

és a (B)-re címzett leveket szeretnénk az (A) címû postafiókban olvasni. Ez esetben a feladat egy lehetséges megoldása:

unicorn:/tmp> cd

unicorn:~> cat > .forward

kandura@btkstud.jpte.hu

[Ctrl-D] ("D"-t ütünk, miközben lenyomva tartjuk a "Ctrl" billentyût)

unicorn:~> chmod 600 .forward

Vesszôvel elválasztva több címet is fel lehet sorolni. Ha a cím elôtt "\" jel van, a helyi levelesládában is marad egy másolat. Ha a levelet egy programnak szeretnénk továbbadni, egy "|" (pipe) jel után kell megadni a programnevet.

Átirányítás megtekintése:

unicorn:~> cat ~/.forward

Átirányítás törlése:

unicorn:~> rm ~/.forward

Automatikus továbbítás beállítása VMS operációs rendszeren

$ MAIL

MAIL> SET FORWARD KANDURA@BTKSTUD.JPTE.HU

(6.2-nél régebbi VMS-en SET FORWARD MX%"KANDURA@BTKSTUD.JPTE.HU")

MAIL> EXIT

$

Átirányítás(ok) megtekintése:

MAIL> SHOW FORWARD

ill. törlése:

MAIL> SET NOFORWARD

Automatikus továbbítás beállítása CMS (IBM 3090) operációs rendszeren

====> TELL MAILER SET FORWARD KANDURA@BTKSTUD.JPTE.HU

Tudósít a jelenlegi átirányításokról:

====> TELL MAILER SHOW FORWARD

Levélben tudósít a kandura@btkstud.jpte.hu címre jelenleg érvényes átirányításokról :

====> TELL MAILER SET FORWARD -e

Átirányítások megszüntetése:

====> TELL MAILER SET FORWARD OFF

vagy

====> TELL MAILER SET NOFORWARD

Automatikus továbbítás beállítása DOS alatt (PMAIL-ben)

Preferences/eXtended features/Internet AF: kandura@btkstud.jpte.hu

Ügynökök

Ha a leveleinket szelektíven szeretnénk átirányítani (egy részét igen, más részét nem), szeretnénk automatikusan kötetekbe válogatni ôket, eldobni a túl hosszúakat, vagy egy adott címrôl jövôket, de megtartani a többit, vagy szeretnénk, ha a rendszer automatikusan válaszolna mindre (vagy csak egy részükre) - tehát automatikus szûrést vagy feldolgozást szeretnénk - akkor lesz szükségünk az ügynök programokra. A legtöbb MUA maga is meg tud valósítani elemi szûrô funkciókat, de vannak kifejezetten erre a célra fejlesztett szoftverek is. Egy ilyen program a procmail, ami UNIX környezetben fut, és képes kimondottan összetett funkciók megvalósítására is.

A procmail konfigurálása

A procmail eredetije a ftp.informatik.rwth-aachen.de hoszt anonymous FTP szerverének /pub/packages/procmail könyvtárából tölthetô le. A programot nem feltétlenül szükséges a rendszergazdának installálnia, bárki elhelyezheti a saját könyvtáraiban is (például ~/bin/procmail). Ezután két dologra van szükség a mûködtetéséhez.

1. Kreálnunk kell egy ~/.procmailrc nevû fájlt az alábbi módon:

# megjegyzések

:0 [kapcsolók] [:[helyi lock fájl]]

< feltételek (egy sorban legfeljebb egy) >

< pontosan egy parancssor >

Ezek az ún. receptek, amik a hozzájuk tartozó feltételek kiértékelése alapján kerülnek - vagy nem kerülnek - végrehajtásra. A feltételek *-gal kezdôdnek, utána tetszôleges számú szóköznek, és egy - az egreppel teljesen kompatibilis - regexpnek kell következnie.

Szabványos kifejezés ( regexp)

c   bármely nem speciális c karakter saját magával egyezik    
\c   c karakter speciális jelentését kikapcsolja         
^   sor eleje                          
$   sor vége                           
.   egy tetszôleges karakter - kivéve az újsort (NL)       
[...] bármely ... közüli egyetlen karakter. Az a-z tartomány    
    megengedett forma                      
[^...] bármely egyetlen karakter, amely nincs a ... között     
r1|r2 r1 vagy r2 szabványos kifejezések egyike           
r+   r kifejezés 1 vagy több elôfordulása             
r*   r kifejezés 0 vagy több elôfordulása             
(r)  szabványos kifejezés (egymásba ágyazható)          

Például a

   ^From:.*[Ss]teve.*$

regexp illeszkedik a

From: Steve@sch.bme.hu
From:steve@alpha.ttt.bme.hu
From: steve

mintákra, de nem illeszkedik a

_From: Steve@sch.bme.hu
From: STEVE@sch.bme.hu
From: s5185sza@sun10.vsz.bme.hu

mintákra. (ld. még: man egrep)

Amiket a procmail még ezen kívül támogat:

^ vagy $    új sor (többsoros mintákban)             
^^       a vizsgálandó terület legelejére, vagy legvégére   
        pozícionál                      
\< vagy \>   a szó elôtti vagy utáni karakterre illeszkedik    
\/       két részre osztja a kifejezést            

A feltételt el is lehet hagyni, ez esetben mindig igaznak minôsül. A kapcsolók a következôk lehetnek:

Kapcsolók

H  a fejléc alapján szûr (alapértelmezés)             
B  az üzenet szövege alapján szûr                 
D  kis- és nagybetû érzékenység bekapcsolása            
A  az elôzô "A"-t vagy "a"-t nem tartalmazó blokk feltételének   
   teljesülésétôl függ                       
a  az elôzô "A"-t vagy "a"-t nem tartalmazó blokk receptjének   
   sikeres végrehajtásától függ                  
E  ez a recept akkor kerül végrehajtásra, ha a közvetlenül     
   megelôzô nem került                       
e  ez a recept akkor kerül végrehajtásra, ha a közvetlenül     
   megelôzônél hiba lépett fel                   
h  továbbadja a borítékot a csônek (alapértelmezés)        
b  továbbadja az üzenetet a csônek (alapértelmezés)        
f  a csövet (standard kimenet) további szûrôként kezeli      
c  a procmail ketté osztódik: egyik példánya átugorva a blokkot  
   a következônél folytatja a feldolgozást, másik példánya csak  
   az adott blokkot hajtja végre (CC)               
w  ha a szûrô program hibával áll le, a szöveget nem szûri     
W  ugyanaz, mint a w, de nem írja ki a hibaüzeneteket       
i  figyelmen kívül hagy minden írási hibát             
r  nem próbál meg üres sort beszúrni a levél végére        

Feltétel-módosító jelek

Ezek a jelek a feltétel sorban közvetlenül a * után helyezhetôk el.
!   a feltétel ellentettje                    
$   az sh helyettesítési szabályait használva értékeli ki az   
    utána következô kifejezést                  
?   az utána következô program visszatérési kódja lesz a     
    feltétel eredménye                      
<   a feltétel teljesül, ha a levél teljes hossza (bájtokban)  
    kisebb a megadott számnál                  
>   a feltétel teljesül, ha a levél teljes hossza (bájtokban)  
    nagyobb a megadott számnál                  
v. ?? a feltétel teljesül, ha a v változó értéke megegyezik a ??  
    utáni értékkel                        
\   egybe tartozó sorokat összekötô jel             

A receptben alkalmazható mûveletek

    továbbítás adott kötetbe                   
!   továbbítás egy postafiók címre                
|   továbbítás egy programnak (csô)               
{   ha szóköz, újsor vagy tabulátor követi, segítségével     
    blokkok ágyazhatók egymásba                 

Elôre definiált kifejezések

^TO         (^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope|Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^a-zA-Z])?)
^FROM_DAEMON    (^(Precedence:.*(junk|bulk|list)|(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From):|>?From)(.*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma?(st(e?r)?|n)|office)|(send)?Mail(er)?|daemon|mmdf|root|n?uucp|smtp|response|LISTSERV|owner|request|bounce|serv(ices?|er)|

Admin(istrator)?)([^).!:a-z0-9].*)?$[^>]))                            
^FROM_MAILER    (^(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From):|>?From)(.*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma(st(er)?|n)|office)|(send)?Mail(er)?|daemon|mmdf|root|n?uucp|smtp|response|serv(ices?|er)|Admin(istrator)?)([^).!:a-z0-9].*)?$[^>])
                           


Példák

Az alábbi példák drasztikusan leegyszerûsítik a fentiek megértését:

	:0:
	* ^TOlinuxlist
	linux-lista

A linuxlist levelezési listáról jövô leveleket a linux-lista fájlba válogatja, miközben a linux-lista.lock fájlt használja lockolásra (a második kettôspont hatására)

	:0
	* ^From.*domdodom
	* ^Subject:.*bukfenc
	{
		:0 c
		! mikkamakka@negyszogletu.kerekerdo.hu
		:0
		bukfencek
	}

Dömdödöm bukfencrôl szóló leveleit továbbítja Mikkamakkának, és megtart belôlük egy másolatot a bukfencek fájlban.

	:0 c
	* ^From.*domdodom
	* ^Subject:.*bukfenc
	! mikkamakka@negyszogletu.kerekerdo.hu
		:0 A
		bukfencek

Egy az elôzôvel teljesen egyenértékû megoldás.

	:0 c
	* ^From.*domdodom
	* ^Subject:.*bukfenc
	! mikkamakka@negyszogletu.kerekerdo.hu
	:0
	* ^From.*domdodom
	* ^Subject:.*bukfenc
	bukfencek

Szintén ugyanazt csinálja, de egy gondolatnyival lassabb.

	:0 c
	backup
	:0 ic
	| cd backup && rm -f dummy `ls -t msg.* | sed -e1,32d`

Ha ezzel a két recepttel kezdôdik a .procmailrc, és létezik a $MAILDIR/backup fájl, az utolsó 32 beérkezett levél mindig megtalálható lesz benne.

	:0 fhw
	| formail -I "From " -a "From "

A fenti recept - a többi elé beszúrva - megoldja a hibás vagy nem létezô "From" mezô problémáját. (Ennél is egyszerûbb a procmailt a -f kapcsolóval meghívni - ami ugyanezt eredményezi.)

	:0 hwc:
	* !^FROM_MAILER
	| uncompress fejek.Z; cat >>fejek; compress fejek

Ez a recept azt írja elô, hogy a minden egyes levél fejléce - ami nem a levelezô rendszertôl érkezett - legyen hozzáírva a fejek fájlhoz, ami pedig a compress nevû standard UNIX tömörítôvel tömörített formában tárolódjon.

	:0 hwc:
	* !^FROM_MAILER
	| gzip >>fejek.gz

Ugyanez, a sokkal hatékonyabb GNU zip segítségével tömörítve.

	:0
	* < 1000
	! mikkamakka@negyszogletu.kerekerdo.hu

Az 1000 bájtnál rövidebb leveleket Mikkamakkának továbbítja. (Lock fájl nem kell.)

	:0 h c
	* !^FROM_DAEMON
	* !^X-Loop: mikkamakka@negyszogletu.kerekerdo.hu
	| (formail -r -A"Precedence: junk" \
		-A"X-Loop: mikkamakka@negyszogletu.kerekerdo.hu";\
		echo "Megkaptam a levelet.") | $SENDMAIL -t

Egy egyszerû automatikus válasz küldést megvalósító recept, amely gondosan kiszûri a hurkokat, amik a Mikkamakka által saját magának küldött levelekbôl keletkezhetnek. Ugyanígy megpróbálja elkerülni a levelezô rendszer üzeneteire, és a levelezési listákra történô automatikus válasz küldését is, amennyiben az adott listák követik az általános konvenciókat.

	SHELL=/bin/sh # más shell használata esetén át kell írni
	:0 Whc: vacation.lock
	* !^FROM_DAEMON
	* !^X-Loop: mikkamakka@negyszogletu.kerekerdo.hu
	| formail -rD 8192 vacation.cache
		:0 ehc  # ha a név nem volt a cache-ben
		| (formail -rA"Precedence: junk" \
			-A"X-Loop: mikkamakka@negyszogletu.kerekerdo.hu";\
			echo "Megkaptam a leveledet,"; \
			echo "de hétfôig távol vagyok."; \
			echo "-- "; cat $HOME/.signature \
		) | $SENDMAIL -oi -t

A vacation nevû közkedvelt, automatikus válasz küldô programot procmail segítségével megvalósító recept.

	:0
	* (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
	texmail

A TeX-rôl szóló leveleket a texmail könyvtárba válogatja egyedi fájlnévekkel. (Lock fájlra nincs szükség, mert minden levél külön fájlba kerül.)

	:0
	* (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
	texmail/.

Ugyanazt teszi, mint az elôzô recept, de számozott fájlneveket használ. (MH kompatibilis leveles kötetet gyárt)

	:0:
	* bukfenc
	`date +%y-%m`/bukfenc

A bukfenc tartalmú leveleket egy havonta változó könyvtárban lévô fájlba szortírozza. (Például 1996 szeptemberében a 96-09/bukfenc fájlba, és a 96-09/bukfenc.lock fált használja lockolásra.)

	MONTHFOLDER=`date +%y-%m`
	:0 ic
	* ? test ! -d $MONTHFOLDER
	| mkdir $MONTHFOLDER
	:0:
	* meeting
	${MONTHFOLDER}/bukfenc
Ugyanaz, mint föntebb, de amennyiben a 96-09/ könyvtár nem létezik, létrehozza.
	MONTHFOLDER=`date +%y-%m`
	DUMMY=`test -d $MONTHFOLDER || mkdir $MONTHFOLDER`
	:0:
	* meeting
	${MONTHFOLDER}/meeting

így is meg lehet oldani.
	:0 Wh: msgid.lock
	| formail -D 8192 msgid.cache

így lehet szûrni a formail segítségével a keresztpostázott leveleket egy 8K bájtos cache fájlt használva az üzenet azonosítók "megjegyzéséhez".

	MAILDIR=Mail
	:0:/usr/local/lib/emacs/lock/!home!mikamakka!Mail!postafiok
	 * ^Subject:.*valami
	postafiok

Kézbesítés GNU Emacs stilusú lock fájlok használatával. (Például RMAIL vagy VM.)

	:0 Bb
	* ^^%!
	| lpr

Minden üzenetet, ami postscript fájlnak néz ki, azonnal megpróbál kinyomtatni.

	:0 b
	* ^From[ :].*print-server
	* B ?? ^^%!
	| lpr

Csak a printer szervertôl jövö postscriptnek kinézô fájlokat próbálja meg kinyomtatni.

	:0
	* ^From[ :].*print-server
	{
		:0 B b
		* ^^%!
		| lpr
	}

Ugyanerre egy másik megoldás...

	:0 HB b
	* ^^(.+$)*From[ :].*print-server
	* ^^(.+$)*^%!
	| lpr

...és egy harmadik.

	:0 c
	* !^X-Loop: csongor@balu.sch.bme.hu
	| formail -A "X-Loop: csongor@balu.sch.bme.hu" | \
	$SENDMAIL -oi csongor@balu.sch.bme.hu

Ha csongor a unicorn.sch.bme.hu hoszton, és a balu.sch.bme.hu-n is ugyanazt a fájlrendszert látja a home könyvtárának, és a balura szeretné gyûjteni a leveleit, akkor egy ilyen receptet írhat a közös könyvtárba.

	:0
	* ^Content-Type: *text/plain
	{
		:0 fbw
		* ^Content-Transfer-Encoding: *quoted-printable
		| mimencode -u -q
			:0 Afhw
			| formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
		:0 fbw
		* ^Content-Transfer-Encoding: *base64
		| mimencode -u -b
			:0 Afhw
			| formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
	}

Ez a recept automatikusan visszakonvertálja a plain-text tipusú MIME kódolt üzeneteket 8 bites ASCII-vé a metamail programcsomag mimencode programjának segítségével.

	:0
	* ^Subject: file kuld [0-9a-z]
	* !^X-Loop: vajk@balu.sch.bme.hu
	* !^Subject:.*Re:
	* !^FROM_DAEMON
	* !^Subject: file kuld .*[/.]\.
	{
		MAILDIR=$HOME/fileserver 
		# a fájl küldô könytára alá nem lehet menni
	:0 fhw
	* ^Subject: send file \/[^ ]*
		| formail -rA "X-Loop: vajk@balu.sch.bme.hu"
	FILE="$MATCH"	# a kért fájlnév
		:0 ah
		| cat - ./$FILE 2>&1 | $SENDMAIL -oi -t
	}

és végezetül egy primitív dokumentum küldô.


2. Létre kell hoznod egy ~/.forward nevû fájlt ami a procmail programnak továbbítja a leveleket. Ilyesminek kell benne lennie:

|/usr/bin/procmail

Ez a lépés el is hagyható, ha az MTA (például sendmail) úgy van konfigurálva, hogy ismerje a procmailt. Ezt bármikor megcsinálhatja a rendszergazda is a dokumentáció alapján. Ilyenkor viszont meglepetést okozhat, hogy hiába töröltük le a .forward fájlt, a procmail továbbra is válogat, mintha mi sem történt volna. Ha letöröljük a .procmailrc fájlt is, akkor már biztosan nem fog tovább csökönyösködni.

A Pegazus Mail

Novell Netware-re írt szoftver a Pegasus Mail (Pmail). DOS-os változata angol nyelvû, menürendszerû. Igen sok lehetôséget kínál, LAN-okon való levelezést is lehetôvé tesz, mi azonban csak az Interneten történô levelezés vonatkozásában ismertetjük a legfontosabbakat.

A fômenü

A fômenüben a következôk közül választhatunk:

S: Send a mail message - Levél küldése,

F: send Files via mail - Fájlok küldése levélben,

B: Browse mail messages - üzenetek böngészése,

O: nOtice boards,

C: Change file server - Másik fájlszerver kiválasztása,

P: Preferences - Beállítások,

E: Edit text file - Szövegfájl szerkesztése,

Q: Quit - exit to DOS - Kilépés.

Ha van új vagy olvasatlanul hagyott levelünk, legfelül megjelenik az új üzenetek olvasásának menüpontja: N: check for New mail.

Ebben az esetben a képernyô alján látható, hogy az adott felhasználónak hány új üzenete van. Így például a KPKO/TIBOR (2 new) jelzi, hogy a KPKO szerveren a TIBOR felhasználónak 2 új levele van. Esetünkben a TIBOR@KPKO.GAU.HU Internet címen található felhasználóról van szó. A helyi Novell LAN-ok felhasználóit azonban az elôbbi (azaz szerver neve/felhasznaló neve) formában kell megadnunk.

Helpet mindig az F1 gomb megnyomásával kaphatunk.

Levelek küldése

A fômenü S opciójának kiválasztását követôen választhatunk, hogy korábban eltárolt (félkész) leveleket küldünk-e el (Open draft message) vagy új levelet hozunk-e létre (amelyet szintén eltárolhatunk vázlatként).

Mindkét esetben a Send Message: Editing Screen szerkesztô képernyô jelenik meg, amelyen a címzett és a tárgy, valamint a levél test kitöltése mellett további lehetôségeink vannak. (A tárolt vázlat esetében persze már nem lesz üres a képernyô.)

Különbözô felhasználói listák, címjegyzékek állnak rendelkezésünkre. Az F2 Local user list az adott LAN felhasználóinak kereshetô címjegyzékét adja, az F3 Address book saját készítésû címjegyzékünk, az F6 Distribution lists a körlevelek küldését támogatja.

Az Interneten való levelezést a címjegyzék segítségével egyszerûsíthetjük le. Elôállításához az F3 után az Ins gombot kell megnyomnunk, majd a megjelenô ablakokat értelemszerûen kitöltenünk.

A Pegazus mail a WordStarhoz vagy a Borland "Turbo" editorához hasonló eszközt nyújt. Ez az elôbbiektôl fôként a blokkok kezelésében különbözik. Néhány fontosabb parancs:

Ctr-K-B blokk kijelölése

Ctr-K-V blokk kivágása

Ctr-K-C blokk másolása

Ctr-K-I másolt vagy kivágott blokk beszúrása

Ctr-Q-F szöveg keresése

Ctr-Q-A egy szöveg kicserélése másikra

Ctr-K-P nyomtatás

Ctr-K-R szövegfájl importja

Ha levelünket szerkesztés közben, elküldés elôtt félbe kell hagynunk, célszerû vázlatként elmentenünk: Save as a draft Ctr-K-S. Ilyenkor választhatunk, hogy maradó (Stationary) legyen-e az üzenet vagy a legközelebbi megnyitás után már ne legyen elôhívható a Send mail messsage/Open draft message menüpontban.

A levéltest szerkesztése közben az F10 Editor menu ezeknek a funkcióknak a menübôl való végrehajtását is lehetôvé teszi.

Szövegfájlokat is felhasználhatunk levélben. Ezt nemcsak a szövegfájl behozatalával tehetjük meg, hanem megszerkeszthetjük az adott fájlt a fômenü E opciójának kiválasztásával is.

Az F9 More options menüpont lehetôvé teszi, hogy beállítsuk a további címzetteket (Cc, Bcc). A Reply to mezôt a rendszer automatikusan beállítja, de meg is változtathatjuk. Eldönthetjük, akarunk-e magunknak megtartani egy másolatot az elküldött levélbôl (Keep a copy?), rejtjelzett legyen-e az üzenet (Encrypt the message?), kérünk-e nyugtát a levél olvasásáról (Confirm reading?) vagy kézbesítésérôl (Confirm delivery?). Az utóbbi nem garantálható Internet üzenetek esetében. Minôsíthetjük levelünket sürgôsnek (Urgent message?), de ennek Internet levelek esetében csak akkor van jelentôsége, ha a címzett is Pmailt használ.

Elhagyhatjuk az aláírást (Omit signature?), ami mindenek elôtt a különbözô Listservereknek küldött üzeneteknél hasznos, mert azok nem tudják az aláírásokat értelmezni.

Ha szükséges és partnerünk fogadni is tudja, küldhetünk MIME formátumú levelet (MIME features?)

Fájlokat is csatolhatunk levelünkhöz az F7 lenyomásával majd Ins után a fájl nevének és elérési útjának megadásával. Fájlokat a fômenü F opciójával is, azaz külön is küldhetünk.

A levél elküldéséhez szükséges billentyûkombináció: Ctrl-Enter.

Fájlok küldése

A fájlok küldése hasonlóan történik önálló menüpontban vagy mellékletként való küldéskor.

Egyszerre maximum 64 fájlt küldhetünk. Ehhez a megfelelô ablakban az Ins gomb megnyomása után be kell írnunk a fájl nevét és elérési útját, típusát és az esetleges kódolást. Az utóbbiakhoz felnyíló ablakból választhatjuk ki küldött fájl típusát.

A kódolás formája lehet UUencode, BinHex, ASCII, MIME (szöveges, GIF vagy JPEG kép, Postscript, audio, MPEG video). Mindezt rábízhatjuk a Pmailre (Pmail decides) vagy kódolatlanul is elküldhetjük a fájlt (No encoding). Javasolt a MIME kódolás forszírozása. (!)

Új levelek olvasása

Ha új levelünk van, a fômenüben az N opciót választva böngészhetünk az így kapott listából. Itt több választási lehetôség áll rendelkezésünkre. A szóköz billentyûvel kiválaszthatunk fájlokat vagy megszüntethetjük a kijelölést. Egyszerre több fájlt is kijelölhetünk és ezekkel végezhetünk mûveleteket, de lehetôségünk van arra is, hogy több fájl kiejlölése után is csak egy (egyes) fájlokkal tegyünk ezt vagy azt. Ehhez csupán a rendszer ilyenkor feltett kérdését kell megválaszolnunk.

Megnézhetjük az adott levél mellékleteként érkezett fájlt/fájlokat (Attachments). A levelet más folderekbe másolhatjuk vagy a New folderbôl törléssel vihetjük át. Az üzenetek továbbítására szolgál a Forward opció. Már itt is kiválaszthatjuk a Reply funkciót, amely - hasonlóan a Forwardhoz - magának a levélnek az olvasása közben is választható. A Send opcióval a menükben való lépegetés nélkül mehetünk a levélküldés funkciójához. A lista rendezettsége lehet dátum, fordított dátum, név és tárgy szerinti, de a sorT opció lehetôvé teszi, hogy a Do not sort változatot állítsuk be, azaz ne legyen rendezettség. Del-lel törölhetô a levél. Az eXtract funkcióval fájlba menthetjük a levél tartalmát: csak a fájl nevét és (az alapértelmezéstôl való eltérés esetén) helyét kell megadnunk. A kódolt fájlok dekódolása itt automatikusan megtörténik, de a rendszer megkérdezi, elvégezze-e ezt.

A nyomtatáskor (Print) felnyíló ablakban megadhatunk minden fontos nyomtatási paramétert.

Az egyéb (Other) opciók közül csak a fontosabbakat említjük meg. Dekódolhatjuk itt is az adott levelet (UUdecode, UNBinHex). A Get message info a levél legfontosabb jellemzôit mutatja meg; feladóját, tárgyát, dátumát, méretét, és hogy van-e melléklete. Lehetôség van arra, hogy egyes elolvasott leveleinket olvasatlannak jelöljük. A levél küldôjét felvehetjük címlistánkra vagy törölhetjük onnan. Hasznos lehet a Locate funkció, amellyel bizonyos betûcsoportokat tartalmazó leveleket találhatunk meg és választhatunk ki.

Enter megnyomásával kezdhetjük meg egy-egy levél olvasását.

Az olvasott szövegben is használhatjuk az editort. A képernyô alján több opciót találunk.

A Headers opció ON/OFF beállításával részletesen vagy röviden látjuk a levél borítékját.

Itt is törölhetjük, továbbíthatjuk, más folderbe másolhatjuk, mozgathatjuk, kinyomtathatjuk az adott levelet, mûködik az eXtract, Forward és a Reply.

Eltárolás után, ha nem mozgattuk a levelet, az a Main folderbe kerül.

Korábban eltárolt levelek olvasása (böngészése)

A kötetek között az F10 gombbal mozoghatunk.

A Main folder mellett általában Copies to self nevû folder is van, ha legalább egyszer másolatot tettünk el levelünkbôl. A levelek mozgatásához további foldereket hozhatunk létre az Inserttel.

Itt is lehetséges a törlés, továbbítás, nyomtatás, az eXtract, Forward, Reply, stb.

Levelek továbbítása

Az új levelek és a már kötetben eltárolt levelek bármelyikét továbbíthatjuk akár a levelek listájából, akár magát a levelet megnyitva. Az F betû leütése után a címzettet kell beírnunk vagy kiválasztanunk az F3 címlistából. Ezután választhatunk, hogy szerkesztés nélkül továbbítjuk-e az adott levelet. Akárhogyan döntünk is, a rendszer a levél elé beteszi a Forwarded message follows üzenetet és az eredeti headerjébôl a küldés idôpontjára, címzettjére, feladójára és témájára vonatkozó információkat.

Automatikus válaszadás

Az R opció kiválasztása megintcsak lehetséges akár a levelek listájából, akár magát a levelet megnyitva. Az így megjelenô képernyôn a legfontosabb választási lehetôség, hogy válaszunkban benne legyen-e az eredeti levél (Include message?) és hogy ">" jelek legyenek-e az idézett sorok elején. A válaszlevél ettôl eltekintve ugyanúgy szerkeszthetô, mint bármely más levél.

Aláírás és szûrôk

A levélbe automatikusan bekerülô aláírás-állományt a fômenü Preferences menüpontját választva hozhatjuk létre. Itt még számos opció jelenik meg és állítható be.

Szûrôket ugyancsak a fômenü P opciójának kiválasztása után alkalmazhatunk. Megjelölhetünk a To, From, Cc, Subject vagy a Reply to mezôk bármelyikében egy-egy betûcsoportot, amelyek alapján a rendszer az adott szöveget tartalmazó leveleket automatikusan kinyomtatja, másolja, törléssel másolja, törli vagy továbbítja.

Hálózati szolgáltatások e-mail útján

Ha nincs más lehetôségünk, a hálózati szolgáltatásokat levelezés útján is igénybe tudjuk venni. Ezekhez az eszközökhöz valóban csak "végszükség" esetén nyúljunk, például a gopher vagy a WWW esetében, hiszen jóval alacsonyabb szintû szolgáltatást kapunk. A legtöbb Internetes szolgáltatást kapuszolgálatokon (gateway-eken) keresztül akkor is elérhetjük, ha nincs közvetlen Internet-csatlakozásunk. Mindazonáltal jó, ha ismerjük az e-mail adta lehetôségeket, sôt akadnak olyanok is, akik például kényelmesebbnek tartják a levélbeli fájl-átvitelt.

Mindezek elôrebocsátásával elmondhatjuk, hogy e-mail útján végezhetünk fájl-átvitelt (Ftp), Archie-keresést, Wais kereséseket; használhatunk gophert, WWW-t; és olvashatjuk a USENET news leveleit.

FTP e-maillel

Ha anonymus FTP archívumokat kívánunk elérni, a következô mintának megfelelô levele(ke)t küldjük:

CÍM: mail-server@rtfm.mit.edu
TÁRGY:
Levéltest:
send usenet/news.answers/ftp-list/sitelist/part1
send usenet/news.answers/ftp-list/sitelist/part2
...
send usenet/news.answers/ftp-list/sitelist/part20

Több száz ilyen címet kaphatunk, tehát indokolt az óvatosság, mert a válaszlevelek egyenként kb. 60 kB-osak, összesen tehát több, mint 1MB-nyi anyag fog érkezni.

Ha egy FTP site fájljainak témaköre megtetszett, már a konkrét FTP-mail server-nek küldhetjük az üzenetet, és kérhetjük, hogy vegye föl a kapcsolatot az általunk megadott hellyel, majd hozza el és küldje el nekünk a kívánt állományt.

FTP-mail szerverek (a továbbiakban: <fms>):

ftpmail@ftp.luth.se
ftpmail@src.doc.ic.ac.uk
ftpmail@ftp.uni-stuttgart.de
ftpmail@census.gov
ftpmail@sunsite.unc.edu
ftpmail@decwrl.dec.com
ftpmail@ieunet.ie
ftpmail@ftp.uu.net
ftpmail@cs.uow.edu.au
bitftp@pucc.princeton.edu
bitftp@vm.gmd.de

Ha egy FTP szerver egyik alkönyvtárának (például: pub vagy SimTel/msdos/bbs) tartalmára vagyunk kíváncsiak, az üzenet a következô lesz:

CÍM: <fms>
TÁRGY:
Levéltest:
open <site_név>
cd <alkönyvtárnév> {enélkül a
fôkönyvtár tartalmát kapjuk}
dir
quit

Egy állomány lekéréséhez a következô levelet küldjük:
CÍM: <fms>
TÁRGY:
Levéltest:
open <site_név>
cd <alkönyvtárnév>
binary {csak akkor kell, ha nem szöveges állományról van szó}
get <állománynév>
dir
quit

A kért fájlokat általában csak egy-két nap múlva kapjuk meg.

Archie e-maillel

Ha ismerjük egy fájl nevét vagy a nevének egy részletét, de nem tudjuk, hogy melyik site-on kell keresnünk, akkor kell az Archie.

Archie-mail szerverek vagyis Archie szolgáltatók (továbbiakban <ams>):

archie@archie.luth.se
archie@archie.doc.ic.ac.uk
archie@archie.rutgers.edu
archie@archie.sura.net
archie@archie.unl.edu
archie@archie.kuis.kyoto-u.ac.jp

Segítség (Help) kéréséhez:

CÍM: <ams>
TÁRGY: help
Ha kerestetni akarunk egy fájlt:
CÍM: <ams>
TÁRGY:
Levéltest:
set search sub {csak fájlnévtöredék
megadásakor kell}
find <fájlnév>

Néhány további hasznos parancs:

set maxhits 20 
{20-ra állítja a keresett találatok számát}

set output_format terse 
{tömörítve küldi az eredményt}

set match_domain usa 
{csak FTP helyeken keres}


WAIS keresések e-maillel

A leírás megszerzéséhez:

CÍM: waismail@quake.think.com
TÁRGY:
Levéltest: HELP

Az adatbázisok listájához:

CÍM: waismail@quake.think.com
TÁRGY:
Levéltest:
search xxx xxx

Ha például a "bible" adatbázis tetszett meg és a "flood" kulcsszót keressük benne (legfeljebb 10 elôfordulásig):

CÍM: waismail@quake.think.com
TÁRGY:
Levéltest:
maxres 10
search bible flood

Magát a dokumentumot úgy kaphatjuk meg, hogy a keresôlevélre válaszként érkezett levélben található DOC ID sort pontosan visszaírjuk a szervernek.

Gopher e-maillel

Gopher-mail szerverek (a továbbiakban: <gms>):

gopher@sunserv.kfki.hu
gopher@dsv.su.se
gophermail@eunet.cz
gopher@ucmpl.berkeley.edu
gomail@ncc.go.jp

Egy választott Gopher fômenüjét a következô levéllel kapjuk meg:

CÍM: <gms>
TÁRGY: <Gopher neve> {ha üresen hagyjuk, akkor a saját
fômenüjét adja}
Levéltest: help

Választásunkat úgy juttathatjuk érvényre, hogy az egész levelet (a menürészt) visszaküldjük a <gms>-nek egy x-szel megjelölve a választást (választásokat). Vannak menük, amelyek újabb menükbe vezetnek, vannak, melyek text állományt adnak, és vannak, melyek keresést végeznek. Keresésnél a keresôszót (amely lehet összetett logikai kifejezés is - például: document and (historical or government)) - a TÁRGY mezôbe kell írnunk. A keresés találatai úgy fognak megjelenni, mintha egy Gopher menüt látnánk.

A választásnál egyébként rövidíthetünk. Az egész fölsô menürészt kitörölhetjük a válaszlevélbôl és elég csak az alsó részt visszaküldenünk. Például:

 Split=0 bytes/message - For text, bin, HQX messages (0 = No split)
 Menu=0 items/message - For menus and query responses (0 = No split)
 #
 Name=EE Telecommunication Overview
 Type=0
 Port=70
 Path=0/.d-f/eetel.info
 Host=nceet.snre.umich.edu

A fenti példa jelentése a következô:

Csatlakozz a 70-es porton a host sorban megadott nevû géphez, küldd el nekem a Path sorban megadott nevû állományt, (melyre a menüben a Name sorban megadott névvel hivatkoztak) és EGY DARABBAN küldd el nekem, tekintet nélkül a méretére.

Ha válaszként üres levelet kapunk vissza, akkor az valószínûleg azt jelenti, hogy a <gms> nem tudott a megadott hoszttal kapcsolatba lépni. Ilyenkor kicsit késôbb újra kell próbálkoznunk.

WWW e-maillel

Bármelyik <URL>hez tartozó dokumentumot megkaphatjuk ha írunk egy www-mail szervernek (továbbiakban: <wms>).

<wms>-ek:

listserv@www0.cern.ch
listproc@www0.cern.ch

Az <URL> kérô levél pedig:

CÍM: <wms>
TÁRGY:
Levéltest: send <URL>

Az eggyel mélyebben található dokumentumokat is egyben elküldi a szerver a következô üzenet nyomán:

CÍM: <wms>
TÁRGY:
Levéltest: deep <URL>

Van más paranccsal mûködô <wms> is:

CÍM: webmail@curia.ucc.ie
TÁRGY:
Levéltest: go <URL>

USENET e-maillel

A Usenet hírcsoportok leveleinek olvasásakor elôször érdemes megnéznünk a USENET új felhasználóinak szóló levelet.

CÍM: mail-server@rtfm.mit.edu
TÁRGY:
Levéltest: send usenet/news.answers/news-newusers-intro

A Usenet csoportok listájának megszerzéséhez a következô üzenetet küldjük:

CÍM: mail-server@rtfm.mit.edu
TÁRGY:
Levéltest:
send usenet/news.answers/active-newsgroups/part1
send usenet/news.answers/active-newsgroups/part2
send usenet/news.answers/alt-hierarchies/part1
send usenet/news.answers/alt-hierarchies/part2

Egy-egy newsgroup olvasgatásához a gophermail szervereket használhatjuk.

Egy newsgroup új leveleinek megszerzéséhez:

CÍM: <gms>
TÁRGY:
Levéltest:
Type=1
Port=4320
Path=nntp ls <newsgroup neve>
Host=info-server.lanl.gov

Válaszként egy tipikus gopher-menüt kapunk vissza, melybôl kiválaszthatjuk azokat a leveleket, amelyek érdekelnek.

Ha a saját levelet akarunk egy newsgroupnak elküldeni, írjuk meg, lássuk el a megfelelô Subject mezôvel, írjuk alá valódi nevünkkel és e-mail címünkkel, majd küldjük el az alábbi címek egyikére:

<newsgroup neve>@news.demon.co.uk
<newsgroup neve>usenet@decwrl.dec.com
Belgiumban van egy szerver, amelyrôl ugyan csak egy részét (kb. 1000 csoportot) lehet a newsgroupoknak elérni, de használata egyszerû. Használati utasításhoz:

CÍM: listserv@cc1.kuleuven.ac.be Levéltest: /NNHELP Az elérhetô csoportok listájához:

CÍM: listserv@cc1.kuleuven.ac.be
Levéltest: /NEWSGROUPS
Például 1996. márc. 28-óta ide írt levelek megszerzéséhez:

CÍM: listserv@cc1.kuleuven.ac.be
Levéltest: /GROUP <usenet csoportnév> SINCE 19960328000000
A Usenet levelek megszerezésének harmadik módszere a WWW segítségével történhet, így még egyszerûbben lekérhetôk azoknak a csoportoknak a levelei, amelyek a CERN-rôl elérhetôek. Az új levelek listája:

CÍM: <wms>
Levéltest: send news:<news csoport név>
Az új levelek listája és egyben maguk a levelek:

CÍM: <wms>
Levéltest: deep news:<news csoport név>
Kikerestethetôk levelek a Usenet csoportok levelei közül a Stanford University szolgáltatásának segítségével is. A válaszban azok a levelek lesznek, melyekben szerepelnek az általunk megadott kulcsszavak. Használati útmutatóhoz:

CÍM: netnews@db.stanford.edu
Levéltest: HELP

Névtelen postázás

Az anonim (a továbbiakban anon) szerverek lehetôvé teszik, hogy valódi e-mail címünk (és nevünk) megjelenése nélkül írhassunk leveleket. Ehhez a szerver a your-ID@anon.penet.fi (finn szerver, amelynek példáit a következôkben fel fogjuk használni), mely a címére érkezett leveleket a valódi címre küldi és az ellenkezô irányú levélforgalmat is névtelenné teszi, igyekezve eltüntetni az eredeti feladóra vonatkozó elemeket a levél fejrészébôl és törölni az automatikusan generált aláírás-állományokat.

A felhasználók címeinek adatbázisa az RFC822-nek megfelelô. Akinek ettôl eltérô módon mûködik a levelezô rendszere, keresse meg a helyi adminisztrátorát vagy az anon.penet.fi adminisztrátorát (admin@anon.penet.fi).

Azonosítót (ID-t) a "ping@anon.penet.fi" címre küldött levélben lehet kérni. Passwordünk a következôképpen állítható be:

Cím: password@anon.penet.fi
Tárgy: <tetszés szerint>
Levéltest: <az ön passwordje>
Példa:

To: password@anon.penet.fi
Subject: setting my password
levéltest:
45jhkg3425
Ha már beállítottuk a passwordöt, annak mindig szerepelnie kell a levél X-Anon-To: sorában:

Cím: anon@anon.penet.fi

Tárgy: <tetszés szerint> Levéltest: X-Anon-Password: <az ön passwordje> X-Anon-To: <akinek akarjuk>

Példa:

To: anon@anon.penet.fi
Subject: Mai napom
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425
X-Anon-To: john@other.com
Lehetôség van arra, hogy ne állítsunk be passwordöt, de ez nem biztonságos, így ID-nket anonim üzenet küldésére használhatják mások newsgroupokban, vagy zaklató, fenyegetô leveleket küldhet valaki az ID-nkkel. A password megváltoztatásához a következô kell:

Cím: password@anon.penet.fi
Tárgy: <tetszés szerint>
Levéltest:
X-Anon-Password: <az ön passwordje>
<az ön új passwordje>
Példa:

To: password@anon.penet.fi
Subject: password megváltoztatása
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425
ot3erpa44word
Ne tegyük a Subject: és más mezôket a levéltestbe. Oda csak az X-Anon-To: és az X-Anon-Password: mezô kerülhet. Ne tegyük az X-Anon: mezôket a Subject: vagy a To: mezôbe. A levéltest elsô két sorát használjuk ezekhez. Az X-Anon: mezôknek a sor elején kell kezdôdniük. Ne legyen elôttük szóköz vagy tabulátor. Az X-Anon: mezôbe vagy csak csupa kis- vagy csupa nagybetûvel írjunk. Ha olyan felhasználónak küldünk levelet, akinek nincsen "an<SZÁM>@anon.penet.fi" címe, be kell állítanunk password-öt. A"Cc:"- and "Bcc:" mezôben megjelölt címzettek nem az anon szerver közvetítésével kapják az üzenetet, tehát számukra nem lesz névtelen. (!)

Kétféleképpen küldhetünk anon levelet:

1. címzett@anon.penet.fi

Cím: an<SZÁM>@anon.penet.fi
Tárgy: <tetszés szerint>
Levéltest:
<X-Anon-Password: <az ön passwordje> ha volt passw
beállítva>
<az üzenet>
Példa:

To: an1@anon.penet.fi
Subject: üzenet
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425 <ha joan@commercial.com beállította ezt a passwordöt>
Akármi ...

2. Ismert felhasználónak

Címzett: user%host.domain@anon.penet.fi
Tárgy: <tetszés szerint>
Levéltest:
X-Anon-Password: <az ön passwordje>
<az üzenet>
Példa:

To: john%other.com@anon.penet.fi
Subject: Mi újság?
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425
Akármi ...
Biztonságosabb, ha X-Anon-To: sorral küldjük üzeneteinket.

Az alábbi módon küldünk levelet egy anon.penet.fi felhasználónak:

Cím: anon@anon.penet.fi
Tárgy: <tetszés szerint>
Levéltest:
<X-Anon-Password: <az ön passwordje>  <ha be volt
állítva password>
X-Anon-To: an<SZÁM>
<az üzenet>
Példa:

To: anon@anon.penet.fi
Subject: üzenet
levéltest:
X-Anon-To: an1
X-Anon-Password: 45jhkg3425 <ha joan@commercial.com
beállította ezt a passwordöt>
Akármi ...
Ismert felhasználónak:

Cím: anon@anon.penet.fi
Tárgy: <tetszés szerint>
Levéltest:
X-Anon-Password: <az ön passwordje>
X-Anon-To: user@host.domain
<az üzenet>
Példa:

To: anon@anon.penet.fi
Subject: Mi újság?
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425
X-Anon-To: john@other.com
Akármi ...
Ha igazán "kényes" tartalmú leveleket kívánunk küldeni, mindig próbáljuk ki, rendben mûködik-e minden. Az anon szerver megbízható, de az útba esô szerverek gondokat okozhatnak.

Küldjünk teszt-üzenetet a test@anon.penet.fi címre

Példa:

To: test@anon.penet.fi
Subject: teszt
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425
Akármi ...
Saját anon címünkre

Példa:

To: an48@anon.penet.fi
Subject: teszt
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425 <ha joan@commercial.com beállította ezt a passwordöt>
Akármi ...
Valódi címünkre Példa:

To: anon@anon.penet.fi
Subject: teszt
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425
X-Anon-To: joan@commercial.com
Akármi ...
Anonim ID megszüntetéséhez a következô üzenetet küldjük:

Példa:

To: remove@anon.penet.fi
Subject: Megszüntetem ID-met
levéltest:
X-Anon-Password: 45jhkg3425
Akármi ...
Teljes leírása az alábbi címeken található:

CÍM: help@anon.penet.fi (angol nyelvû leíráshoz)
CÍM: german@anon.penet.fi, deutsch@anon.penet.fi
(német nyelvû leíráshoz)

Elektronikus vitafórumok

Az elektronikus levelezésben a címzett lehet egy parancsokat végrehajtó számítógép progarm is, tehát üzenetet nem csupán személyeknek küldhetünk, hanem a levelek illetve az azokban lévô parancsok fogadására felkészített számítógépeknek is. A világban sok ezerre tehetô az olyan gépek száma, amelyeken különbözô típusú, az üzenetek automatikus kezelésére alkalmas program fut. Ezek közül is legelterjedtebb, s bizonyos szempontból a többiek számára is mintául szolgáló szoftver a Listserv, amelyik lehetôvé teszi a tranzakciók automatikus archiválását és az archívumok kulcsszavas keresését. A Listserv (és a hasonló szoftverek) a gépnek címzett leveleket az elosztási címlistára (distribution list) automatikusan továbbküldik, így a speciálisan címzett leveleket - szinte egy idôben - minden, a listára feliratkozott személy megkapja.

Ez teszi lehetôvé, hogy az angolul is számtalan néven nevezett (e-conferences, discussion lists, listserv lists, listearn lists, mailing lists, interest groups, electronic fora) elektronikus vitafórumok, levelezô csoportok résztvevôi legyünk.

Maga a Listserv szoftver a BITNET hálózat eszköze, de jó néhány vitafórum mûködik az Interneten is.

Az elektronikus vitafórumok lehetôséget adnak a konferenciákhoz hasonló információcserére, de nem kell költenünk az utazásra. Nem véletlen tehát, hogy az elektronikus vitafórumokat gyakran elektronikus konferenciáknak is nevezik.

Egy elektronikus vitafórum lehet informális, amikor egy-egy kisebb csoport tagjai üzeneteiket az összes többi résztvevônek címezik. Lehet a kommunikáció formálisabb is, amikor egy nagyobb csoport vitáját egy hivatalos, (vagy félhivatalos) moderátor, sôt esetenként szerkesztô irányítja. Az ô feladata, hogy összegyûjtse a fórumnak küldött leveleket, ellenôrizze, hogy valóban a listára való-e az üzenet, majd engedélyezze a listservnek, hogy elküldje az összes résztvevônek. A vitafórum "gazdáját" gyakran listowner-nek nevezik. A nem-moderált fórumokon az elküldött levelek változatlan formában, közvetlenül jutnak el a részvevôkhöz. Ez természetesen nagyobb felelôsséget is ró a tagokra. Mindenkinek saját magának kell megítélnie, hogy a kérdése, információja közérdekû-e, stílusa megfelel-e a hálózat általános etikai normáinak. A nem-szerkesztett, nem-moderált fórumok profilját sokkal inkább maguk a résztvevôk alakítják.

Egy vitafórum folytatódhat korlátlan ideig, vagy lehet idôleges is. Formája is sokféle lehet. Mi a tág értelemben vett "tudományos" vitafórumokkal foglalkozunk.

A vitafórumok szakmai érdeklôdés szerint alakulnak meg, illetve öltenek új formát. Jelenleg a kiterjedt BITNET hálózatban mintegy 3000 szakmai fórum mûködik. Természetesen egy gépen több fórum is lehet. Egy-egy címlistán általában 400-800 cím található, tehát ennyien kapják meg a beérkezett leveleket.

A fórumok célkitûzése és színvonala nagyon különbözô lehet. Egy-egy fórum valódi arculatát csak úgy ismerhetjük meg, ha jelentkezünk rá, figyeljük tevékenységét. Az elsô néhány hét nehézségei után mindenki megszerzi azt a jártasságot, amelynek segítségével könnyedén eldöntheti, maradjon-e továbbra is a fórum tagja. Egy-egy listára feliratkozni igen egyszerû, tehát érdemes megpróbálni. Ha egy-egy fórumnak tartósan tagja marad az ember, ugyancsak hamar megtanulja, hogyan különböztetheti meg azokat az üzeneteket, amelyeket eleve nem kell elolvasnia, azoktól, amelyekbe érdemes belenéznie, sôt az igazán értékes levelek jelentôs része is felismerhetô a "subject" rovat és a levél feladója alapján.

Etikett a vitafórumokon

A vitafórumoknak sajátos etikai szabályai vannak.

A hagyományos levelekhez hasonlóan illik üzeneteinket aláírni. Mivel a vitafórumok automatikus válaszfunkcióval mûködnek, jól meg kell gondolnunk, mit válaszolunk, hiszen üzenetünket sokan, talán sok ezren is olvashatják.

A személyeknek szóló, másra nem tartozó üzeneteket mindig az illetô személyes postafiókjának címezzük. Bizalmas levelet ne hozzunk nyilvánosságra a szerzô engedélye nélkül! Ami viszont az egész listát érdekelheti, ne titkoljuk a többiek elôl.

Illendô egy-egy kérdés feltevése elôtt keresést végezni arra vonatkozóan, nem foglalkozott-e már az adott fórum a problémával, hogy ismétlésekkel ne terheljük a résztvevôket. A gyakran ismétlôdô kérdésekre adott válaszokat sokszor egy ún. FAQ (Frequently Asked Questions, GYIK) állományba gyûjtik össze. Az egy-egy témában még járatlan olvasó jól teszi, ha elôbb ezeket tanulmányozza. (A FAQ intézménye egyébként igen elterjedt a hálózatok egy sor más eszköze, problémája vonatkozásában is.)

Levelet, kérdést küldhetünk olyan listára is, amelyre nem vagyunk feliratkozva, de ekkor persze jeleznünk kell, hogy a válaszokat nem "nyilvánosan", hanem saját címünkre kérjük.

A levelezés általános etikettje kapcsán már említett flaming (szó szerint lángolás) abban az értelemben is elkerülendô, hogy esetleg szenvedô alanyai is lehetünk. Vannak ugyanis a hálózaton megrögzött kötözködôk. Hogy írásunkba nehezebben lehessen belekötni, a következôket tehetjük:

Legyünk tekintettel mások véleményére. Saját véleményünket ne kiáltsuk ki soha abszolút igazságnak, inkább írjuk oda: "Szerintem...", "Véleményem szerint...", stb.

Kérjünk elnézést, ha félreértést okoztunk, ne másokat okoljunk ezért, még ha ôk is hibásak benne.

Kerüljük az olyan témákat, amelyek a vitafórumot vagy tagjainak egy részét megbánthatják.

Tájékozódás a vitafórumokról

A vitafórumok katalógusa, a "List of Lists" a Listserv@ndsuvm1.bitnet géptôl kérhetô. A Gopher://huearn.sztaki.hu/11/listak címen idehaza is megtalálható. A vitafórumok változásáról folyamatosan tájékoztat a new-list@ndsuvm1.bitnet lista.

A tág értelemben vett tudományos vitafórumokról tájékoztat, és egyúttal a legfontosabb kalauz a Diane K. Kovacs és csapata (Kent State University Libraries) által készített és rendszeresen frissített "Directory of Scholarly Electronic Conferences (ACADLIST)". Ez az útmutató az alábbi szerkezetben közli a vitafórumokra vonatkozó adatokat.

LN:	Név
TI:	Téma
SU:	Milyen elektronikus címen lehet feliratkozni
ED:	Szerkesztett-e?
AR:	Archivált-e? Ha igen, milyen gyakorisággal?
MO:	Moderátor, szerkesztô, stb.
SA:	Intézményi háttér
KE:	Tárgyszavak
Megkaphatjuk a LISTSERV@KENTVM.BITNET címre küldött levélben, de van magyarországi gopheres elérése is: URL: gopher://ursus.bke.hu/

Jelentkezés a fórumokra

Vitafórumok sokféle szoftverrel üzemelnek. Legjelentôsebb részük azonban a LISTSERV valamelyik változatát használja, tehát az alábbi mintát követve egy sor fórumra jelentkezhetünk, ha a COMLAW-L nevét a megfelelô lista, az UALTAVM nevét a megfelelô számítógép nevével helyettesítjük.

A LISTSERV és a hasonló programok használatának különbségeirôl a késôbbiekben lesz szó.

Leveleinket (a Listserv programnak szóló parancsok kivételével) a "listanév@node" címre kell küldenünk. Ha tehát a COMLAW-L@UALTAVM.BITNET listára akarunk eljuttatni egy üzenetet, akkor a címzésünk a következô kell, hogy legyen: COMLAW-L@UALTAVM.BITNET .

Fontos viszont tudnunk, hogy magával az adott gépen (UALTAVM) futó Listserv programmal minden esetben a cím ún. "Listserv változatával" kommunikálhatunk. Vagyis az elôzô címbôl képezve Listserv@ualtavm.bitnet azonosítóval érhetô el maga a gép. Levelünket tehát a Listserv@ualtavm.bitnet címre küldjük a következô tartalommal:

Sub COMLAW-L Keresztnev Vezeteknev (ékezet nélkül)

Ha subject nélküli levelünk elsô sora a fenti volt, akkor 1-2 órán belül "Dear Networker" megszólítással egy üdvözlô levelet kapunk a szervertôl, amelyben a gép közli a legfontosabb tudnivalókat. (Lásd alábbi példánkat!)

Ezzel a levéllel együtt érkezik egy "Output of your job" megjelölésû levél is, amely a végrehajtott utasításokról és a felhasznált gépidôrôl tájékoztat.

A LISTSERV-en a SUBscribe parancs nyomán általában automatikusan felkerülünk az adott listára, kivéve, ha az zárva van (CLOSED), tehát nem lehetünk tagjai. Ha a BY OWNER opció van beállítva, a LISTSERV üzenetet küld nekünk, hogy a lista kezelôjét (listowner) értesítette szándékunkról, amelyrôl majd a listowner dönt. A fenti opciókat a REView paranccsal nézhetjük meg.

Az UNSubscribe lehetôvé teszi azt is, hogy az összes (korábban elôfizetett) listáról egyszerre kijelentkezzünk, például azért, mert e-mail címünk megváltozott. Ennek formája:

UNSubscribe a lista-neve| * < (NETWIDE) >

A csillag bármely nevet helyettesíthet (azaz az összes fórum nevét helyettesíti), a NETWIDE opció pedig lehetôvé teszi, hogy minden szerverhez eljusson az üzenetünk.

A csoportból való kijelentkezéshez a fentiekhez hasonló, de UNSUB vagy SIGNOFF parancsot tartalmazó levelet kell küldenünk. A 4.sz. melléklet mutatja a Listserv üzenetét a COMLAW-L listára való felvételrôl.

Az egyszerû részvételen túli lehetôségek

Szükség lehet arra, hogy ideiglenesen felfüggesszük részvételünket, majd helyreállítsuk azt és további, a levelezés kényelmét szolgáló szolgáltatásokkal is élhetünk. Ehhez minden esetben subject nélküli levelet kell küldenünk a megfelelô Listserv gépnek.

A DIGEST egy adott idôszak (például egy hét) alatt beérkezett üzeneteket összegyûjti és egyetlen üzenetként küldi meg a tárgykörök listájával. Ez hasznos lehet, ha valaki elektronikus postafiókjában csökkenteni akarja a zsúfoltságot (mert például több fórumra is jelentkezett).

A NOMAIL parancs ideiglenesen felfüggeszti tagságunkat a fórumból való kilépés (UNSUB, SIGNOFF) nélkül. Ez hasznos, amikor valaki például szabadságon van.

Ha újra kapni akarjuk a leveleket, a MAIL parancsot kell elküldenünk.

A DIGEST, NOMAIL, MAIL parancsokat egyaránt a következô struktúrában kell megadnunk: SET vitafórum_neve parancs, tehát például

SET COMLAW-L MAIL

A REVIEW parancs nyomán a Listserv azt a fájlt küldi el, amely a fórumot, mint egyedi vitacsoportot azonosítja. Ebben szerepelnek a csoport mûködtetésének egyes paraméterei, a listowner (a listát mûködtetô személy) neve. Ez a fájl azonosítja a szerkesztôt és megadja az összes feliratkozott résztvevô nevét és elektronikus címét. Az üzenet formája: REV vitafórum neve f=mail.

A DIGEST, NOMAIL, MAIL, REVIEW, UNSUB, stb. parancsok a címtôl függenek, amelyen az adott fórumra jelentkezett valaki. Ha elektronikus postacímünk megváltozott, vagy a postázó program másként ismeri fel címét, ezek nem fognak mûködni. Ilyenkor a fórum moderátorához kell fordulni.

Példánk a Listservnek a NOMAIL opció beállítására vonatkozó üzenetét mutatja. (Lásd az 5. sz. mellékletet!)

Az "Output of your job" üzenet hasonló a feliratkozáskor kapotthoz.

A legtöbb LISTSERV szerver (a LISTSERV@HUEARN.SZTAKI.HU feltétlenül) rendelkezik információval az ezzel a szoftverrel mûködtetett listákról. Ehhez a LIST GLOBAL parancsot kell elküldenünk a szervernek. Eredményként egy meglehetôsen terjedelmes fájlt kapunk a listák nevével, címével.

A LIST paranccsal megkérhetjük az adott szerveren mûködô listák adatait.

Opciói: Short (rövid leírás)

Long (részletes leírás)

A Global opció az összes szerveren mûködô vitafórumok hosszú listáját eredményezi. A Global mellé egy-egy keresett témájú lista jellegét kifejezô szót tehetünk. Például a LIST GLOBAL CHEM parancs a nevében a kémiával kapcsolatos fogalmakat szerepeltetô listákat adja meg.

A REView parancsot ugyancsak kiegészíthetjük Short opcióval. A Countries opció segítségével kimutatást kapunk arról, hogy a résztvevôk mely országból vannak.

Ha valaki nem emlékszik, melyik listákra iratkozott fel, jól jöhet a Query COMLAW-L* parancssor, amelynek elküldésével éppen erre a kérdésre keresünk (és kapunk majd) választ a LISTSERV-tôl.

Ha azt szeretnénk ellenôrizni, hogy leveleink eljutottak-e a megcélzott vitafórumhoz, két lehetôségünk is van:

Ha a SET COMLAW-L ACK parancssort küldjük el a LISTSERV-nek, üzenetet fogunk kapni levelünk beérkezésérôl, a SET COMLAW-L REPRO pedig azt biztosítja, hogy elküldött levelünkbôl mi is kapjunk egy példányt.

Ha azt akarjuk, hogy nevünk, címünk ne szerepeljen a vitafórumról a REView paranccsal lekérhetô listán, a SET COMLAW-L CONCEAL parancsot kell elküldenünk.

Néhány tudnivaló a LISTSERV és a hasonló programok használatának különbségeirôl

A LISTSERV mellett (és más hasonló szoftverek között) a "list processor" (Unix ListProcessor vagy Listproc) szoftvert is használják vitafórumok üzemeltetésére.

Ennek használatakor parancsainkat nem a megfelelô LISTSERV-nek, hanem a LISTPROC@NODE címre kell küldenünk. (A NODE itt az adott gép címe, tehát például LISTSERV@NODE = LISTSERV@huearn.bitnet, LISTPROC@NODE = LISTPROC@ubvm.cc.edu /fiktív cím!/.

Nagy-Britanniában a JANET hálózaton mûködô vitafórumok a MAILBASE szoftvert használják. Parancsairól tájékozódhatunk, ha HELP üzenettel levelet küldünk a mailbase@mailbase.ac.uk címre.

A feliratkozás módja a Listproc, Mailserv és a Mailbase esetében azonos a Listservével.

A MAJORDOMO szoftvert használó listák esetében a feliratkozáskor nem kell a nevünket megadnunk, viszont opcionálisan lehetôségünk van a címünk megadására. A MAILSERV a JOIN parancsot használja erre a célra.

A Listservhez hasonló programok esetében tehát a listára való feliratkozás szinte kivétel nélkül azonos a Listservnél megszokottal. A feliratkozáson túl azonban az egyéb szolgáltatások igénybevételét eltérô mértékben és esetenként eltérô módon támogatják. Ha sikerült az adott fórumra jelentkeznünk, általában tájékoztatást kapunk az alkalmazható parancsokról. Nézzük meg, hogyan viszonyul ezeknek a szoftvereknek néhány parancsa a Listservéihez:

DIGEST
   Listproc:	SET <lista neve> MAIL DIGEST
   LISTSERV:	SET <lista neve> DIGEST
   Mailbase:	Nincsen.
   Mailserv:	Nincsen.
   Majordomo:	SUBSCRIBE <lista neve>-DIGEST

A DIGEST megszüntetése Listproc: SET <lista neve> MAIL ACK LISTSERV: SET <lista neve> MAIL Mailbase: Nincsen. Mailserv: Nincsen. Majordomo: UNSUBSCRIBE <lista neve>-DIGEST

NOMAIL Listproc: SET <lista neve> MAIL POSTPONE LISTSERV: SET <lista neve> NOMAIL Mailbase: SUSPEND MAIL <lista neve> Mailserv: Nincsen. Majordomo: Nincsen.

Nyugta saját levelekrôl Listproc: SET <lista neve> MAIL ACK LISTSERV: SET <lista neve> REPRO (teljes levél) SET <lista neve> ACK Mailbase: Mindig nyújtja. Mailserv: SET <lista neve> ACK Majordomo: SET <lista neve> ACK

Nyugta megszüntetése Listproc: SET <lista neve> MAIL NOACK LISTSERV: SET <lista neve> NOREPRO Mailbase: Nincsen. Mailserv: Nincsen. Majordomo: Nincsen.

Elôfizetôi lista Listproc: RECIPIENTS <lista neve> REVIEW <lista neve> F=MAIL név szerint csoportosítva: REVIEW <lista neve> BY NAME F=MAIL országok szerint csoportosítva: LISTSERV: REVIEW <lista neve> BY COUNTRY F=MAIL Mailbase: REVIEW <lista neve> Mailserv: SEND/LIST <lista neve>

Majordomo: WHO <lista neve>

CONCEAL Listproc: SET <lista neve> CONCEAL YES LISTSERV: SET <lista neve> CONCEAL Mailbase: Nincsen. Mailserv: Nincsen. Majordomo: Nincsen.

Az eddigiektôl is némileg eltér a Hollosi Information Exchange (HIX) újságjainak kezelése:

Jelentkezés: subs.all@hix.com (a levél tartalma közömbös) Lemondás: unsubs.all@hix.com (a levél tartalma közömbös) A subs.all@hix.com utasítás egyenértékû az összes újságra kiadott subs.ujsagnev@hix.com utasítások együttesével. Az unsubs.all@hix.com utasítás ugyanazt eredményezi, mintha az összes újságra az unsubs.újságnév@hix.com utasítások együttesét adtuk volna ki.

Keresés a vitafórumok anyagában

A Listserv program alapján mûködô fórumok levelei automatikusan archiválhatók. Ezekben az archívumokban aztán kulcsszavak segítségével, interaktívan is kereshetünk. Ezúttal azonban a levelezésre koncentrálunk, tehát az elektronikus levél útján történô keresést mutatjuk be. Más szoftverek esetében a keresésben a levelezés parancsaihoz hasonlóan kisebb eltérések mutatkozhatnak.

A keresés során az AND (éS) operátor implicit, vagyis például az "s cancer aids in COMLAW-L" kifejezés azonos az "s cancer AND aids in COMLAW-L" keresôkérdéssel. Használhatjuk az OR (VAGY) operátort (például s cd-rom OR online in COMLAW-L) és a NOT (NEM) operátort is (például s cd-rom NOT database in COMLAW-L). Zárójelekkel bokrosíthatunk is: s (cd-rom OR online) AND databases in COMLAW-L.

Lehetséges az idôbeli szûkítés is. Ha egy meghatározott idôpont, vagy idôszak üzeneteire vagyunk kíváncsiak, például az 1993. január óta beérkezett levelek tartalmát kívánjuk csak megismerni: s cancer in COMLAW-L since 93/01/01. Ha az 1992. január 1. és 1993. május 1. közötti idôszak érdekel: s Internet reference service in COMLAW-L from 92/01/01 to 93/05/01

Az alábbi példa mutatja a COMLAW-L vitafórumban az UALTAVM Listserv (Listserv@ualtavm.bitnet) számítógépen végzett keresés lépéseit. Ezeket a lépéseket bármely Listserv-alapú fórum keresésére lehet használni, ha a COMLAW-L nevet a megfelelô fórum nevével és a Listserv címét is a megfelelô számítógépével helyettesítjük. üzenetünket továbbra is a megfelelô Listservnek címezzük és a subject rovatot üresen kell hagynunk.

Példa Listserv keresésre

//
Database Search DD=Rules
//Rules DD  *
s law and computers in COMLAW-L
Index
Print All
/*

A keresés nyomán két dolgot kapunk vissza. Egyrészt érkezni fog egy üzenet a számítógép tevékenységérôl, másrészt megkapjuk az aktuális output fájlt, amelynek neve DATABASE OUTPUT.

Ha csak egyes leveleket szeretnénk a találati listából kiválasztani és teljes egészükben megkapni, újabb üzenetet kell küldenünk, a Print parancsnál az All (mindet) kifejezés helyett a kért tételnek az indexben megjelölt számát megadva. A kérést rögtön az index fájl megérkezése után el kell küldeni, mert ezek a számok az adatbázis bôvülésével folyamatosan változnak.

Saját vitafórum indítása

A világszerte mûködô vitafórumok rengeteg témát lefednek, de lehet, hogy nem magyar nyelven. Bizonyára akad olyan téma is, amely nemzetközi érdeklôdésre tarthat számot. Ha sikerült megállapítani, hogy van igény ilyen levelezôcsoportra és ha határozott elképzelésünk van a lista témájáról, meggondolandó, mennyi idôt tud valaki szánni egy fórum mûködtetésére. Meg kell tudnunk, hogy saját nagygépünk (ha van ilyen) vagy valamelyik közeli gép alkalmas-e erre a célra.

Tehát lehetôség van arra, hogy saját magunk indítsunk elektronikus vitafórumot. Ennek módszertanával nem foglalkozunk, de az részletesen megtalálható a téma legkiválóbb amerikai szakértôinek Michael és Diane Kovacsnak Willard McCarty-val közösen írt útmutatójában, amelyet Drótos László fordított magyar nyelvre.

Listserv-üzenetek

A Listserv üzenete a COMLAW-L listára való felvételrôl

Received: From RKT/MAILQUEUE by charon.gau.hu via Charon-4.0A-VROOM with IPX id 102.930923163541.480; 23 Sep 93 16:35:49 +0500
Date: Thu, 23 Sep 1993 08:33:03 -0600
From: BITNET list server at UALTAVM (1.7f) <Listserv@VM.UCS.UALBERTA.CA>
Subject: Your subscription to list COMLAW-L
To: Tibor Koltay <TIBOR@KPKO.GAU.HU≶
Reply-To: COMLAW-L-Request@VM.UCS.UALBERTA.CA
X-LSV-ListID: COMLAW-L

Dear networker,

Your subscription to list COMLAW-L (Computers and Legal Education) has been accepted.

You may leave the list at any time by sending a "SIGNOFF COMLAW-L" command to Listserv@UALTAVM.BITNET (or Listserv@VM.UCS.UALBERTA.CA). Please note that this command must NOT be sent to the list address (COMLAW-L@UALTAVM) but to the Listserv address (Listserv@UALTAVM).

The amount of acknowledgement you wish to receive from this list upon completion of a mailing operation can be changed by means of a "SET COMLAW-L option" command, where "option" may be either "ACK" (mail acknowledgement), "MSGACK" (interactive messages only) or "NOACK".

Contributions sent to this list are automatically archived. You can obtain a list of the available archive files by sending an "INDEX COMLAW-L" command to Listserv@UALTAVM.BITNET (or Listserv@VM.UCS.UALBERTA.CA). These files can then be retrieved by means of a "GET COMLAW-L filetype" command, or using the database search facilities of Listserv. Send an "INFO DATABASE" command for more information on the latter.

Please note that it is presently possible for anybody to determine that you are signed up to the list through the use of the "REVIEW" command, which returns the network address and name of all the subscribers. If you do not wish your name to be available to others in this fashion, just issue a "SET COMLAW-L CONCEAL" command.

More information on Listserv commands can be found in the Listserv reference card, which you can retrieve by sending an "INFO REFCARD" command to Listserv@UALTAVM.BITNET (or Listserv@VM.UCS.UALBERTA.CA).

Virtually,

The Listserv management

A Listserv üzenete a NOMAIL opció beállításáról a LIBADMIN listán

Received: From RKT/MAILQUEUE by charon.gau.hu via Charon-4.0A-VROOM with IPX id 102.931208155037.288; 08 Dec 93 15:50:43 +0500
Date: Wed, 8 Dec 1993 09:41:33 -0500
From: BITNET list server at UMAB (1.7f) <Listserv%UMAB.BITNET@HUEARN.SZTAKI.HU>
Subject: Output of your job "TIBOR"
To: Tibor Koltay <TIBOR@KPKO.GAU.HU>
> set libadmin nomail

Your delivery options have been successfully set to "NOMAIL". Here are the exact settings now in use for your subscription. Please take a few moments to check that this is indeed what you wanted.

Distribution options for Tibor Koltay <TIBOR@KPKO.GAU.HU>, list LIBADMIN: Ack= No, Mail= No, Files= Yes, Repro= No, Header= Short(BSMTP), Conceal= No

Summary of resource utilization

----------------------------------------------
CPU time: 1.516 sec Device I/O: 109
Overhead CPU: 0.187 sec Paging I/O: 35
CPU model: 4381 DASD model: 3380


Szótár

account:    a felhasználó "dolgai" a rendszerben, amik egy    
        azonosítón (login név, password, stb.) keresztül   
        vannak hozzárendelve - gyakran fordítják témaszámnak 
address:    cím                          
alfanumerikus  terminál, amelynek legkisebb egysége egy karakter   
terminál:    (pongyolán szöveges terminál)             
alias:     valaminek egy másik neve               
anonymous:   névtelen                       
AOL       America Online - Internet szolgáltató         
ASCII:     American Standard Code for Information Interchange  
        - 128 egyedi jelbôl álló, szabványos kódkészlet    
attachment:   külsô fájl csatolása a levélhez (MIME-mal)      
attributum:   tulajdonság, jellemzô adat              
bcc:      blind copy - másolat, amelyrôl az elsôdleges     
        címzett nem szerez tudomást              
biff:      új levél érkezését jelzô hagyományos UNIX program   
bináris:    ASCII típusú szövegektôl eltérô (8-bites)       
bit:      a gépi információábrázolás legkisebb egysége, a   
        2-es számrendszer egy helyiértékének felel meg -   
        pl. 3 biten 2*3=8 féle különbözô jel ábrázolható    
BITNET:     Because It's Time NETwork - a finanszírozási     
        rendszere miatt nagyon népszerû, de kevésbé      
        hatékony egyetemi hálózat, melynek fô szolgáltatása  
        az egyszerû állománytovábbítás            
body:      az üzenet, beleértve a signature-t (aláírást) is   
bounced mail:  hibás címzés következtében, vagy egyéb okból a    
        feladóhoz "visszapattant" elektronikus levél     
byte:      8 bit - 256 féle jel - egy karakter (betû)      
case      kis- és nagybetûk között különbséget tevô       
sensitive:                              
CCITT:     Comité Consultatif International Télégraphique et   
        Téléphonique - Az ENSZ telefon-, távíró- és      
        adatkommunikációs ajánlások kidolgozásával      
        foglalkozó munkacsoportja (új nevén ITU-T)      
client:     ügyfél - valamilyen szempontból szolgáltatást     
        igénybe vevô gép vagy program             
daemon:     speciális program valamely protokollportra érkezô   
        hívás kiszolgálására, vagy egyéb rendszerfunkciók   
        megvalósítására UNIX-ban               
DECnet:     a Digital Equipment Corporation cég hálózati     
        protokollcsomagja                   
default:    alapértelmezés szerinti                
delivery:    kézbesítés                      
dial-up line:  két modem és egy telefonvonal felhasználasával    
        létesített ideiglenes kapcsolat            
digest:     egy listserv opció, minek hatására a szerver egy   
        adott idôszak alatt beérkezett üzeneteket       
        összegyûjtve, egyetlen üzenetként küldi meg a     
        tárgykörök listájával együtt             
disconnected:  a helyi levelezôprogram olyan mûködése, amelyben a  
        távoli szerveren lévô postafiók egy helyi másolatán  
        végez mûveleteket, miközben idônként szinkronizálja  
        a másolat tartalmát a szerveren lévô változattal   
domain:     az Internet hosztok címének egy szakasza, amely a   
        hálózat egy adott méretû tartományát jelöli,     
        például: sztaki.hu                  
editor:     (szöveg)szerkesztô                  
ELLA:      az IIF program saját levelezôrendszere és       
        protokollja - használható X.25-ön és TCP/IP-n is   
elm:      menüvezérelt levelezôprogram (UNIX rendszereken)
EUnet:     (European Unix Network) a USENET európai része,    
        UNIX-alapú hálózat                  
export:     pine-ban egy levél tartalmának kivitele fájlba    
eudora:     Windows-alapú levelezôprogram (POP kliens)      
fake mail:   hamis levél                      
FAQ:      gyakran ismétlôdô kérdések (GYIK) - és a válaszok   
fcc:      helyi leveleskötetbe (folderbe) kerülô másodpéldány  
file:      fájl, adatállomány                  
folder:     leveleket tartalmazó kötet              
forward:    levéltovábbítás, levélátirányítás           
gateway:    olyan gép, illetve szolgáltatás, amely különbözô   
        hálózatok vagy hálózati információforrások között   
        biztosít átjárási lehetôséget (például        
        FidoNet-Internet mail gateway)            
GNU:      a Free Software Foundation által indított mozgalom,  
        melynek célja egy szabadon terjeszthetô UNIX írása;  
        és egyben egy ingyenes licensz neve is        
header:     fejléc - itt, ami az üzeneten kívül még a levélben  
        van (RFC#822)
help:      menüpont, vagy parancs bôvebb segítség kérésére az  
        adott programmal kapcsolatban             
HIX:      Hollosi Information Exchange - Hollósi Józsi elsô   
        sorban levelezési listái révén (TIPP, FORUM,     
        OTTHONKA, MOKA, stb.) közismertté vált rendszere,   
        mely külföldön élô magyaroknak segít az        
        anyaországgal való kapcsolattartásban (help@hix.com  
        vagy http://hix.mit.edu)               
host:      felhasználói programokat futtató gép az Interneten  
IMAP:      Internet Message Access Protocol - hatékony      
        protokoll távoli gépen lévô postafiók eléréséhez   
        (RFC#1730)                      
INBOX:     annak a kötetnek a fiktív neve, amibe az érkezô    
        leveleket teszi a mailer               
interactive:  kölcsönös információcsere esete a számítógép és a   
        felhasználó között, ahol a kiadott parancsra     
        azonnal reagál a gép                 
IP cím:     hosztok azonosítására szolgáló egyedi szám az     
        Interneten                      
ISO 8859-2:   a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International  
(ISO Latin-2)  Standards Organisation) karakterkészlet-szabványa -  
        magyar ékezetes dokumentumok írásához ez ajánlott   
junk mail:   haszontalan, érdektelen levél             
keresztpostázá egy adott levél elküldése több különbözô levelezési  
s:       listára                        
kliens:     ügyfél, valamilyen szempontból szolgáltatást     
        igénybevevô gép, vagy program             
LAN:      Local Area Network - helyi számítógép-hálózat     
lcc:      list cc - sok cím felsorolását teszi lehetôvé     
        anélkül, hogy a címzettnél mind megjelenjen a To   
        mezôben.                       
Linux:     Linus B. Torvalds népszerû szabad UNIX klónja     
        (nemcsak PC-kre) - ftp://sunsite.unc.edu, 
        ftp://tsx-11.mit.edu                              
local:     helyi próbálja meg írásra megnyitni ugyanazt a fájlt
lock file:   gyakran alkalmaznak ún. lock (lezáró) fájlokat    
        olyan helyeken, ahol elôfordulhat, hogy több     
        program (vagy egy program több példánya) egy idôben  
        - konkurrensen -                   
mail relay:   a levelezôrendszer az általa ismeretlen címû     
        levelet a mail relaynek továbbítja          
mail:      levél, ill. a UNIX hagyományos levelezôprogramjának  
        a neve                        
mailbox:    a felhasználó kötetekbôl álló postafiókja       
mailer:     levelezô rendszer (MTA)                
mailing list:  speciális cím, amelyre küldött leveleket a hozzá   
        tartozó adatbázisban szereplô minden címzett megkap  
majordomo:   listserver program                  
man:      a UNIX beépített elektronikus felhasználói      
        kézikönyve - "a UNIX helpje"             
metamail:    programcsomag MIME üzenetek kezelésére        
MIME:      Multipurpose Internet Mail Extensions - az Internet  
        levelezôrendszerének 1992-ben bevezetett multimédia  
        kiterjesztése, amellyel nem-szöveges (kép, hang,   
        fax, stb.) állományok is szabványos formában     
        továbbíthatók levélben (RFC#1521)           
MDA:      Mail Delivery Agent - néha az MTA-ek nem       
        közvetlenül, hanem MDA-ek meghívásával helyezik az  
        üzenetet az címzett levelesládájába (deliver,     
        procmail, stb.)                    
modem:     MOdulátor/DEModulátor - digitális jeleket analóg   
        telefonvonalon keresztül továbbító hardware eszköz  
MTA:      Mail Transfer Agent - a levelek gépek közötti     
        továbbítására szolgáló program (például sendmail,   
        smail, mmdf, rmail, mercury)             
MUA:      Mail User Agent - levelezôprogram - lehetôvé teszi  
        a felhasználó számára, hogy üzeneteket állítson    
        össze, küldjön el, és vegyen, valamint        
        postafiókokat kezeljen (például pine, elm, eudora,  
        pmail)                        
MX:       Mail eXchanger - a name serverben egy hoszt      
        levelezését bonyolító szerverre (másik hosztra)    
        mutató bejegyzést jelent, de a VMS operációs     
        rendszer korai verzióin SMTP kiegészítés       
        (TCP/IP-hez) neve is                 
name server:  olyan gép, amely nyilvántartja a hosztnevekhez    
        tartozó IP-címeket és fordítva. (RFC#883)       
NIC:      Network Information Center - a hálózattal       
        kapcsolatos információk terjesztésére létrehozott   
        amerikai szervezet, az RFC anyagok fô tárolóhelye   
        és Internet információs központ            
nick:      becenév - hosszú nevekhez (címekhez) gyakran     
        rendelnek egy rövidet, amit könnyû begépelni vagy   
        megjegyezni                      
NNTP      a USENET news (hálózati újság) anyagainak       
        továbbítására használt protokoll (Network News    
        Transfer Protocol) RFC#977              
nyilvános    kulcs, amellyel rejtjelezett adatokat csak a titkos  
kulcs:     kulcs segítségével lehet elolvasni (public key)    
offline:    a helyi levelezôprogram olyan mûködése, amelyben   
        elôször letölti, majd törli a távoli szerveren lévô  
        postafiók teljes tartalmát, ezután a letöltött    
        postafiókon helyben végez minden további mûveletet  
        - a kliens nincs kapcsolatban a szerverrel      
online:     a helyi levelezôprogram olyam mûködése, amelyben   
        távolról végez mûveleteket a postafiók tartalmán,   
        miközben az üzenetek mindvégig a szerveren maradnak  
        - a kliens folyamatosan kapcsolatban van a      
        szerverrel                      
patch:     módosítás                       
path:      útvonal                        
PC-TCP:     (DOS-os) PC-kre írt TCP/IP              
PGP:      Pretty Good Privacy encryption system - igen     
        hatékony rejtelezô program              
pico:      a pine primitív szövegszerkesztôje          
pine:      Program for Internet News & Mail - az elmbôl a
        Washington Egyetemen kifejlesztett levelezôprogram  
POP:      Post Office Protocol - protokoll távoli gépen lévô  
        postafiók tartalmának letöltéséhez helyben való    
        használatra (RFC#1725)                
postmaster:   egyes alhálózatokban vagy gépeken az elektronikus   
        levelezésért felelôs, a felhasználókat segítô     
        személy - és egyben a postafiókjának a címe is    
postpone:    félretesz - a levél írásának megszakítása a késôbbi  
        folytatás lehetôségével                
process:    számítógépen futó folyamat (program, vagy       
        programrész)                     
procmail:    UNIX program a levelek automatikus feldolgozására,  
        és válasz generálására                
protokoll    számozott kapcsolódási pontok, amelyek segítségével  
port:      távoli gépeken futó társfolyamatok fel tudják venni  
        egymással a kapcsolatot (például a 25-ös az SMTP   
        portja)                        
protokoll:   a különbözô gépeken azonos hálózati rétegben futó   
        társfolyamatok kommunikációját leíró szabályok    
public key:   ld. Nyilvános kulcs                  
purge:     a törlésre kijelölt állományok tényleges (fizikai)  
        törlése                        
redirect:    átirányít                       
reply:     válasz                        
RFC:      Request for Comments - a ds.internic.net nevû gépen  
        közzétett, az Internet hálózatban alkalmazott     
        eljárásokra és ajánlásokra vonatkozó leírásokat    
        tartalmazó dokumentumgyûjtemény            
RSA:      egy nyilvános kulcsú titkosító eljárás        
RTFM:      Read The F...ing Manual - szó szerint: Olvasd el a  
        k...tt dokumentációt!                 
save:      mentés (általában fájlba) - pine-ban egyik kötetbôl  
        a másikba                       
script:     kötegelt parancsok (ciklusokkal, feltételes      
        elágazásokkal, stb.) általában a shell vagy más   
        parancsértelmezôk számára               
secret key:   ld. titkos kulcs                   
sendmail:    SMTP-t és UUCP-t is ismerô széles körben használt   
        UNIX-os MTA                      
server:     szolgáltató, valamilyen szempontból szolgáltatást   
        nyújtó gép, vagy program               
shell:     burok - a UNIX parancsértelmezô környezete -     
        hasonlatos a DOS COMMAND.COM-jához          
signature:   aláírás                        
site:      hely                         
SMTP:      Simple Mail Transfer Protocol - a levelezés      
        alapprotokollja Internet hosztok között RFC#821    
snail mail:   hagyományos (postai) levél              
spool:     kinyomtatásra váró dokumentumok, elküldendô      
        levelek, stb. várakozó sora              
subject:    a levél témája vagy "címe"              
task:      ld. process                      
TCP/IP:     Transmission Control Protocol/Internet Protocol -   
        az Internet két meghatározó hálózati protokollja   
terminál:    általában a billentyûzet és a monitor (hajdanában a  
        sornyomtató) közös neve - két fô típusa van: az    
        alfanumerikus (karakteres) és a grafikus (X)     
        terminál                       
text:      szöveg                        
titkos kulcs  kulcs, amelynek segítségével meg lehet fejteni a   
        nyilvános kulccsal titkosított adatokat (secret key) 
USENET:     (UUCPnet) - UUCP segítségével modemen keresztül    
        összekapcsolt off-line hálózat e-mail és netnews   
        szolgáltatásokkal - az Egyesült Államok egyik     
        legrégibb és legnagyobb laza hálózati kommunikációs  
        csoportosulása, amely elsôsorban a felsôoktatásban  
        és kutatásban résztvevôk hír- és információcseréjét  
        biztosítja newsgroup-ok útján             
user:      azonosítóval rendelkezô felhasználó a rendszerben   
UUCP:      (Unix to Unix CoPy) - egyszerû fájlmásoláson     
        alapuló soros vonali kommunikációs protokoll és    
        programcsomag UNIX rendszerekben           
uudecode:    a uuencode-olt fájlok dekódolásásra          
        (visszaállítására) szolgáló program          
uuencode:    a fájl levélben való elküldéséhez 8 bites (bináris)  
        fájlt 7 bitesre (ASCII) kódoló - nem szabványos -   
        program                        
vacation:    egyszerû program, amit gyakran használnak       
        automatikus válaszküldésre, akik hosszabb idôre    
        távol vannak a leveleiktôl              
WAN:      Wide Area Network - nagy kiterjedésû         
        számítógép-hálózat                  
white pages:  itt: e-mail címkatalógus               
workstation:  munkaállomás - olyan gép, amely komoly terhelésre   
        nincsen felkészítve, csak a nagyobb szerverek     
        termináljaként mûködik                
X-terminál   grafikus terminál - legkisebb egysége a képpont    
X.25:      CCITT ajánlás a telefonvonalon megvalósított     
        csomagkapcsolt hálózati adatátvitel legalsó három   
        protokollrétegére                   
X.400:     CCITT ajánlás az elektronikus levelezés minden    
        részletére                      
X.500:     CCITT ajánlás a white pages szolgáltatás szabványára 
X:       X-Window System - egy idôben akár teljesen      
        különbözô operációs rendszereken és egymástól     
        távoli gépeken futó programoknak is közös grafikus  
        felületet adó rendszer - a grafikus terminálok    
        alapja                        
yellow pages:  különbözô hosztokon lévô azonos accountok egyetlen  
        gépen való közös kezelését teszi lehetôvé - de    
        jelenti telefonkönyvek cégkatalógusát is       

Irodalom

Bakonyi G. - Drótos L. - Kokas K.: Navigáció a hálózaton. Budapest, IIF 1994.

Frey, D. - Adams, R.: A Directory of Electronic Mail Addressing and Networks. O'Reilly & Associates, 1989

Kovacs, Diane K. et al: Directory of Scholarly E-Conferences. 9th edn., 1995.

Milles, James: Discussion Lists: Mail Server Commands. Version 1.24, 1994

Rankin Bob: Accessing the Internet by E-Mail. Doctor Bob's Guide to Offline Internet Access. 4th Edition - March 1995 (magyar változat: Rózsa Géza)

Tanenbaum, A. S.: Számítógép-hálózatok. Novotrade 1992

LISTSERV User Guide. EARN Association, 1993 (mailto:listserv@HUEARN.SZTAKI.HU)

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/mail (levelezés)

http://www.cac.washington.edu/pine (Pine)

http://www.math.fu-berlin.de/~guckes/elm (Elm)

http://www.myxa.com/elm (Elm)

http://www.kfki.hu/ftp/pcsoft/eudora (Eudora)

http://www.cac.washington.edu/imap (IMAP)

http://www.oac.uci.edu/indiv/ehood/MIME/MIME.html (MIME)

http://ftp.kfki.hu/ftp/rfc/rfc821.txt.Z (SMTP)

http://ftp.kfki.hu/ftp/rfc/rfc822.txt.Z (RFC#822)

http://www.rsa.com/rsalabs/faq (RSA)

http://www.ifi.uio.no/pgp (PGP)

ftp://ftp.pgp.net/pub/pgp/utils (PGP kiegészítések)

http://www.iif.hu/szolgaltatasok/ella (ELLA)

http://www.qucis.queensu.ca/FAQs/email/finding.html (white pages)

mailto:help@anon.penet.fi (anonym levelezés)

mailto:help@HIX.com (HIX)

ftp://ftp.ripe.net/iso3166-countrycodes (ISO-3166 országkódok)

http://www.cs.tu-berlin.de/user/czyborra/charsets (ISO-8859-2 karakterkódok)

ftp://ftp.tarki.hu/pub/magyar (ISO-8859-2 karakterkódok)

http://www-users.informatik.rwth-aachen.de/~berg/archive/procmail (procmail)

ftp://thumper.bellcore.com/pub/nsb (metamail)

gopger://gopher.mek.iif.hu:70/hh/porta/szint/muszaki/szamtech/wan (MEK)